รายวิชา CH222(H) ปฏิบัติการอินทรีย์เคมี 1 (Organic Chemistry Laboratory 1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : เทคนิคการปฏิบัติการทั่วไป
  บทที่ 3 : ปฏิกิริยาแทนที่ฯการเตรียม 1-Bromobutane และ....
  บทที่ 4 : ปฏิกิริยาขจัดออกฯ :การเตรียม Cyclohexene และ....
  ปบทที่ 5 : ฏิกิริยาเพิ่มเข้าฯ: การเตรียม 3-Bromo-3-methylpentane
  บทที่ 6 : การควบแน่นแบบอัลดอลฯ: การเตรียม Dibenzal-acetone
  บทที่ 7 : ปฏิกิริยาออกซิเดชันฯ : การเตรียม Cyclochexanone
  บทที่ 8 : ปฏิกิริยาแทนที่ฯ :การเตรียม o- และ p-Nitrophenol
  บทที่ 9 : การทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารประกอบอะมีน
  บทที่ 10 : โครมาโทกราฟี
  บทที่ 11 : ไขมันและน้ำมันสบู่และผงซักฟอก
  บทที่ 12 : การวิเคราะห์หาธาตุในสารประกอบอินทรีย์
  บทที่ 13 : การสังเคราห์แบบหลายขั้นตอน: การเตรียม Sulfanilamide
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : เทคนิคการปฏิบัติการทั่วไป
  บทที่ 3 : ปฏิกิริยาแทนที่ฯการเตรียม 1-Bromobutane และ....
  บทที่ 4 : ปฏิกิริยาขจัดออกฯ :การเตรียม Cyclohexene และ....
  ปบทที่ 5 : ฏิกิริยาเพิ่มเข้าฯ: การเตรียม 3-Bromo-3-methylpentane
  บทที่ 6 : การควบแน่นแบบอัลดอลฯ: การเตรียม Dibenzal-acetone
  บทที่ 7 : ปฏิกิริยาออกซิเดชันฯ : การเตรียม Cyclochexanone
  บทที่ 8 : ปฏิกิริยาแทนที่ฯ :การเตรียม o- และ p-Nitrophenol
  บทที่ 9 : การทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารประกอบอะมีน
  บทที่ 10 : โครมาโทกราฟี
  บทที่ 11 : ไขมันและน้ำมันสบู่และผงซักฟอก
  บทที่ 12 : การวิเคราะห์หาธาตุในสารประกอบอินทรีย์
  บทที่ 13 : การสังเคราห์แบบหลายขั้นตอน: การเตรียม Sulfanilamide