รายวิชา CH313 เคมีอนินทรีย์ (Inorganic Chemistry)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : โครงสร้างอะตอม
  บทที่ 2 : ตารางธาตุและสมบัติตามตารางธาตุ
  บทที่ 3 : สมมาตรและทฤษฎีกลุ่มเบื้องต้น
  บทที่ 4 : ทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิตัล
  บทที่ 5 : พันธะโควาเลนท์
  บทที่ 6 : โครงสร้างผลึกและเคมีสถานะของเแข็ง
  บทที่ 7 : เคมีโคออร์ดิเนชันเบื้องต้น
  บทที่ 8 : ทฤษฎีสนามผลึก
  บทที่ 9 : การเกิดพันธะในคอมเพล็กซ์โลหะทรานซิชัน
  บทที่10 : อิเล็กทรอนิกสเปกตราของสารประกอบเชิงซ้อนโลหะทรานซิชัน
  บทที่11 : สมบัติทางแม่เหล็กของคอมเพล็กซ์โลหะทรานซิชัน
  ภาคผนวก : Supplement
  ดรรชนี : Index
  บรรณานุกรม :Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : โครงสร้างอะตอม
  บทที่ 2 : ตารางธาตุและสมบัติตามตารางธาตุ
  บทที่ 3 : สมมาตรและทฤษฎีกลุ่มเบื้องต้น
  บทที่ 4 : ทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิตัล
  บทที่ 5 : พันธะโควาเลนท์
  บทที่ 6 : โครงสร้างผลึกและเคมีสถานะของเแข็ง
  บทที่ 7 : เคมีโคออร์ดิเนชันเบื้องต้น
  บทที่ 8 : ทฤษฎีสนามผลึก
  บทที่ 9 : การเกิดพันธะในคอมเพล็กซ์โลหะทรานซิชัน
  บทที่10 : อิเล็กทรอนิกสเปกตราของสารประกอบเชิงซ้อนโลหะทรานซิชัน
  บทที่11 : สมบัติทางแม่เหล็กของคอมเพล็กซ์โลหะทรานซิชัน
  ภาคผนวก : Supplement
  ดรรชนี : Index
  บรรณานุกรม :Reference