รายวิชา CH343(H) ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 2 (Elementary Organic Chemistry 2)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  บทที่ 1 : จลนพลศาสตร์เคมี (Chemical Kinetics)
  บทที่ 2 : เคมีไฟฟ้า (Electrochemistry)
  การทดลองที่1
  การทดลองที่2
  การทดลองที่3
  การทดลองที่4
  การทดลองที่5
  การทดลองที่6
  การทดลองที่7
  การทดลองที่ 8
  การทดลองที่9
  การทดลองที่10
  การทดลองที่11
  การทดลองที่12
  การทดลองที่13
  การทดลองที่14
  การทดลองที่15
  การทดลองที่16
  การทดลองที่17
  การทดลองที่18
  การทดลองที่19
  การทดลองที่20
  การทดลองที่21
  บทที่ 1 : จลนพลศาสตร์เคมี (Chemical Kinetics)
  บทที่ 2 : เคมีไฟฟ้า (Electrochemistry)
  การทดลองที่1
  การทดลองที่2
  การทดลองที่3
  การทดลองที่4
  การทดลองที่5
  การทดลองที่6
  การทดลองที่7
  การทดลองที่ 8
  การทดลองที่9
  การทดลองที่10
  การทดลองที่11
  การทดลองที่12
  การทดลองที่13
  การทดลองที่14
  การทดลองที่15
  การทดลองที่16
  การทดลองที่17
  การทดลองที่18
  การทดลองที่19
  การทดลองที่20
  การทดลองที่21