รายวิชา CH114(H) ปฎิบัติการเคมี 2 (Chemistry Laboratory II)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน
  บทที่2 : รีดอกซ์ไทเทรซัน
  บทที่3 : การสังเคราะห์สารประกอบโคออร์ดิเนชันบางชนิด
  บทที่4 : เซลล์กัลวานิก
  บทที่5 : เซลล์อิเล็กโทรไลต์
  บทที่6 : การศึกษาเบื้องต้นทางเคมีอินทรีย์
  บทที่7 : เปเปอร์โครมาโตกราฟี
  บทที่8 : ไขมันและน้ำมัน สบู่และผงซักฟอก
  บทที่9 : น้ำกระด้างและการกำจัดความกระด้างของน้ำ
  บทที่10 : การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
  บทที่11 : การวิเคราะห์เชิงคุณภาพของแอนไอออน
  บทที่12 : การวิเคราะห์เชิงคุณภาพของแคตไอออน
  บทที่13 : การวิเคราะห์สารตัวอย่าง
  แบบทดสอบ
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน
  บทที่2 : รีดอกซ์ไทเทรซัน
  บทที่3 : การสังเคราะห์สารประกอบโคออร์ดิเนชันบางชนิด
  บทที่4 : เซลล์กัลวานิก
  บทที่5 : เซลล์อิเล็กโทรไลต์
  บทที่6 : การศึกษาเบื้องต้นทางเคมีอินทรีย์
  บทที่7 : เปเปอร์โครมาโตกราฟี
  บทที่8 : ไขมันและน้ำมัน สบู่และผงซักฟอก
  บทที่9 : น้ำกระด้างและการกำจัดความกระด้างของน้ำ
  บทที่10 : การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
  บทที่11 : การวิเคราะห์เชิงคุณภาพของแอนไอออน
  บทที่12 : การวิเคราะห์เชิงคุณภาพของแคตไอออน
  บทที่13 : การวิเคราะห์สารตัวอย่าง
  แบบทดสอบ
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference