รายวิชา CH352(47062) ชีวเคมี 2 (Biochemistry 2)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : เอ็มไซม์
  บทที่2 : เมดาบอลิซึม
  บทที่3 : วิถีไกลโคลัยซีส
  บทที่4 : วัฑจักรเคร็บส์
  บทที่5 : ออกซิเดทีฟฟอสฟอริเลชัน
  บทที่6 : การสังเคราะห์แสง
  บทที่7 : วิถีเปนโตส
  บทที่8 : การสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรทและไกลโคเจนเมดาบอลิซึม
  บทที่9 : เมดาบอลิซึมของกรดไขมัน
  บทที่10 : เมดาบอลิซึมของกรดอะมิโน
  บทที่11 : เมดาบอลิซึมของนิวคลีโอไทด์
  บทที่12 : การสังเคราะห์ DNA หรือกระบวนการเรพลิเคชัน
  บทที่13 : การสังเคราะห์ RNA หรือกระบวนการทรานสคริปชัน
  บทที่14 : การสังเคราะห์โปรตีนหรือกระบวนการทรานสเลชัน<
  บทที่15 : การควบคุมการแสดงออกของยีน
  บทที่16 : ฮอร์โมน
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : เอ็มไซม์
  บทที่2 : เมดาบอลิซึม
  บทที่3 : วิถีไกลโคลัยซีส
  บทที่4 : วัฑจักรเคร็บส์
  บทที่5 : ออกซิเดทีฟฟอสฟอริเลชัน
  บทที่6 : การสังเคราะห์แสง
  บทที่7 : วิถีเปนโตส
  บทที่8 : การสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรทและไกลโคเจนเมดาบอลิซึม
  บทที่9 : เมดาบอลิซึมของกรดไขมัน
  บทที่10 : เมดาบอลิซึมของกรดอะมิโน
  บทที่11 : เมดาบอลิซึมของนิวคลีโอไทด์
  บทที่12 : การสังเคราะห์ DNA หรือกระบวนการเรพลิเคชัน
  บทที่13 : การสังเคราะห์ RNA หรือกระบวนการทรานสคริปชัน
  บทที่14 : การสังเคราะห์โปรตีนหรือกระบวนการทรานสเลชัน<
  บทที่15 : การควบคุมการแสดงออกของยีน
  บทที่16 : ฮอร์โมน
  บรรณานุกรม