รายวิชา CH221 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น (Elementary Organic Chemistry)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำเคมีอินทรีย์เบื้องต้น
  บทที่ 2 : ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์และกลไกเบื้องต้น
  บทที่ 3 : สเตอริโอเคมี
  บทที่ 4 : อัลเคนและไซดคลอัลเคน
  บทที่ 5 : อัลคีนและไดอีน
  บทที่ 6 : อัลไคน์
  บทที่ 7 : อะโรเมติกไฮโดรคาร์บอน
  บทที่ 8 : สารประกอบเฮไลด์
  บทที่ 9 : แอลกอฮอล์
  บทที่10 : ฟินอล
  บทที่11 : อีเธอร์และอีปอกไซด์
  บทที่12 : อัลดีไฮด์และคีโตน
  บทที่13 : กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำเคมีอินทรีย์เบื้องต้น
  บทที่ 2 : ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์และกลไกเบื้องต้น
  บทที่ 3 : สเตอริโอเคมี
  บทที่ 4 : อัลเคนและไซดคลอัลเคน
  บทที่ 5 : อัลคีนและไดอีน
  บทที่ 6 : อัลไคน์
  บทที่ 7 : อะโรเมติกไฮโดรคาร์บอน
  บทที่ 8 : สารประกอบเฮไลด์
  บทที่ 9 : แอลกอฮอล์
  บทที่10 : ฟินอล
  บทที่11 : อีเธอร์และอีปอกไซด์
  บทที่12 : อัลดีไฮด์และคีโตน
  บทที่13 : กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์
  บรรณานุกรม