รายวิชา CH221(H) ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น (Elementary Experimental Organic Chemistry)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : คำแนะนำ ระเบียบข้อบังคับ และความปลอดภัย.....
  บทที่2 : จุดหลอมเหลว
  บทที่3 : การตกผลึกซ้ำ
  บทที่4 : จุดเดือดและการกลั่น
  บทที่5 : การสกัด
  บทที่6 : ไฮโดรคารร์บอนอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว
  บทที่7 : เบนซีนและสารประกอบอะโรเมติก
  บทที่8 : อัลคิลเฮไลด์
  บทที่9 : แอลกอฮอล์และฟีนอล
  บทที่10 : อัลดีไฮด์และคีโตน
  บทที่11 : กรดคาร์บอนซิลิกและอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก
  บทที่12 : การวิเคราะหมู่ฟังก์ชันนัล
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : คำแนะนำ ระเบียบข้อบังคับ และความปลอดภัย.....
  บทที่2 : จุดหลอมเหลว
  บทที่3 : การตกผลึกซ้ำ
  บทที่4 : จุดเดือดและการกลั่น
  บทที่5 : การสกัด
  บทที่6 : ไฮโดรคารร์บอนอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว
  บทที่7 : เบนซีนและสารประกอบอะโรเมติก
  บทที่8 : อัลคิลเฮไลด์
  บทที่9 : แอลกอฮอล์และฟีนอล
  บทที่10 : อัลดีไฮด์และคีโตน
  บทที่11 : กรดคาร์บอนซิลิกและอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก
  บทที่12 : การวิเคราะหมู่ฟังก์ชันนัล
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference