รายวิชา CH351(43) ชีวเคมีเบื้องต้น (Basic Biochemistry)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : ชีวิตและเซลล์
  บทที่ 3 : น้ำ
  บทที่ 4 : กรด เบส เกลือ และบัฟเฟอร์
  บทที่ 5 : คาร์โบไฮเดรท
  บทที่ 6 : ลิปิด
  บทที่ 7 : กรดนิวคลีอิค
  บทที่ 8 : กรดมิโน
  บทที่ 9 : โปรตีน
  บทที่10 : ไวตามินและเกลือแร่
  เฉลยคำถามท้ายบท : Answer
  บรรณานุกรม : Reference
  ดัชนี : Index
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : ชีวิตและเซลล์
  บทที่ 3 : น้ำ
  บทที่ 4 : กรด เบส เกลือ และบัฟเฟอร์
  บทที่ 5 : คาร์โบไฮเดรท
  บทที่ 6 : ลิปิด
  บทที่ 7 : กรดนิวคลีอิค
  บทที่ 8 : กรดมิโน
  บทที่ 9 : โปรตีน
  บทที่10 : ไวตามินและเกลือแร่
  เฉลยคำถามท้ายบท : Answer
  บรรณานุกรม : Reference
  ดัชนี : Index