รายวิชา CH243 เคมีฟิสิกัล1 (Physical Chemistry I)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ก๊าซ
  บทที่ 2 : ทฤษฎีจลน์โมเลกุลของก๊าซ
  บทที่ 3 : ของเหลว
  บทที่ 4 : ของแข็ง
  บทที่ 5 : เคมีเทอร์โมไดนามิกส์
  บทที่ 6 : เอนทาลปีและเทอร์โมเคมี
  บทที่ 7 : กฏข้อที่สองและข้อที่สามของเทอร์โมไดนามิกส์
  บทที่ 8 : การเกิดได้เองและสภาวะสมดุล
  บทที่ 9 : สารละลาย
  บทที่10 : กฎวัฏภาคและสมดุลวัฏภาค
  ภาคผนวก : Supplement
  หนังสืออ้างอิง
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ก๊าซ
  บทที่ 2 : ทฤษฎีจลน์โมเลกุลของก๊าซ
  บทที่ 3 : ของเหลว
  บทที่ 4 : ของแข็ง
  บทที่ 5 : เคมีเทอร์โมไดนามิกส์
  บทที่ 6 : เอนทาลปีและเทอร์โมเคมี
  บทที่ 7 : กฏข้อที่สองและข้อที่สามของเทอร์โมไดนามิกส์
  บทที่ 8 : การเกิดได้เองและสภาวะสมดุล
  บทที่ 9 : สารละลาย
  บทที่10 : กฎวัฏภาคและสมดุลวัฏภาค
  ภาคผนวก : Supplement
  หนังสืออ้างอิง