รายวิชา CH103 เคมีเบื้องต้น (Introduction to Chemistry)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : การวัด
  บทที่ 3 : สสาร
  บทที่ 4 : โครงสร้างอะตอมและตารางธาต
  บทที่ 5 : โครงสร้างของสารประกอบและการเรียกชื่อทางเคมี
  บทที่ 6 : สมการเคมีและพลังงานเคมี
  บทที่ 7 : ก๊าซ
  บทที่ 8 : ของเหลวและของแข็ง
  บทที่ 9 : อากาศ
  บทที่ 10 : กรด เบส และเกลือ
  บทที่ 11 : โลหะสำคัญและประโยชน์
  บทที่ 12 : พลังงานนิวเคลียร์(ต่อ)
  บทที่ 12 : พลังงานนิวเคลียร์
  บทที่ 13: สารอินทรีย์
  บทที่ 14 : เคมีของสิ่งมีชีวิต(ต่อ)
  บทที่ 14 : เคมีของสิ่งมีชีวิต
  บทที่ 15 : ผลิตภัณฑ์ทางเคมีต่าง ๆ
  บทที่ 16 : เคมีกับสิ่งแวดล้อม
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : การวัด
  บทที่ 3 : สสาร
  บทที่ 4 : โครงสร้างอะตอมและตารางธาต
  บทที่ 5 : โครงสร้างของสารประกอบและการเรียกชื่อทางเคมี
  บทที่ 6 : สมการเคมีและพลังงานเคมี
  บทที่ 7 : ก๊าซ
  บทที่ 8 : ของเหลวและของแข็ง
  บทที่ 9 : อากาศ
  บทที่ 10 : กรด เบส และเกลือ
  บทที่ 11 : โลหะสำคัญและประโยชน์
  บทที่ 12 : พลังงานนิวเคลียร์(ต่อ)
  บทที่ 12 : พลังงานนิวเคลียร์
  บทที่ 13: สารอินทรีย์
  บทที่ 14 : เคมีของสิ่งมีชีวิต(ต่อ)
  บทที่ 14 : เคมีของสิ่งมีชีวิต
  บทที่ 15 : ผลิตภัณฑ์ทางเคมีต่าง ๆ
  บทที่ 16 : เคมีกับสิ่งแวดล้อม