รายวิชา CH234 ปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry Laboratory)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  บทที่1 : บทนำปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
  บทที่2 : การวิเคราะห์หาปริมาณ
  บทที่3 : การเตรียมรีเอเจนต์และการคำนวณ
  บทที่4 : เครื่องชั่ง
  บทที่5 : การวิเคราะห์หาปริมาณคลอไรด์โดยตกตะกอนเป็นเงินคลอไรด์
  บทที่6 : การวิเคราะห์หาปริมาณเหล็กโดยตกตะกอนเป็นเหล็กไฮดรอกไซด์
  บทที่7 : การวิเคราะห์หาปริมาณซัลเฟตโดยตกตะกอนเป็นแบเรียมซัลเฟต
  บทที่8 : การวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนโดยวิธีเจลดาห์ล
  บทที่9 : การวิเคราะห์หาปริมาณH3PO4 และ H2PO-4ในสารละลายผสม
  บทที่10 : การวิเคราะห์หาปริมาณ.....
  บทที่11 : การวิเคราะห์หาปริมาณคลอไรด์โดยการไทเทรตแบบตกตะกอน
  บทที่12 : การวิเคราะห์หาปริมาณเหล็กโดยการไทเทรตกับด่างทับทิม
  บทที่14 : การวิเคราะห์หาความกระด้างของน้ำ
  บทที่13 : การไทเทรตที่เกี่ยวข้องกับไอโอดีน
  บทที่1 : บทนำปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
  บทที่2 : การวิเคราะห์หาปริมาณ
  บทที่3 : การเตรียมรีเอเจนต์และการคำนวณ
  บทที่4 : เครื่องชั่ง
  บทที่5 : การวิเคราะห์หาปริมาณคลอไรด์โดยตกตะกอนเป็นเงินคลอไรด์
  บทที่6 : การวิเคราะห์หาปริมาณเหล็กโดยตกตะกอนเป็นเหล็กไฮดรอกไซด์
  บทที่7 : การวิเคราะห์หาปริมาณซัลเฟตโดยตกตะกอนเป็นแบเรียมซัลเฟต
  บทที่8 : การวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนโดยวิธีเจลดาห์ล
  บทที่9 : การวิเคราะห์หาปริมาณH3PO4 และ H2PO-4ในสารละลายผสม
  บทที่10 : การวิเคราะห์หาปริมาณ.....
  บทที่11 : การวิเคราะห์หาปริมาณคลอไรด์โดยการไทเทรตแบบตกตะกอน
  บทที่12 : การวิเคราะห์หาปริมาณเหล็กโดยการไทเทรตกับด่างทับทิม
  บทที่14 : การวิเคราะห์หาความกระด้างของน้ำ
  บทที่13 : การไทเทรตที่เกี่ยวข้องกับไอโอดีน