รายวิชา CH422 อินทรีย์เคมีสังเคราะห์ (Organic Sysnthesis)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  บทนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ปฏิกิริยาวิทิก
  บทที่ 2 : ปฏิกิริยากรีญาร์
  บทที่ 3 : การสังเคราะห์สารประกอบเฮเทอโรไซเคิล
  บทที่ 4 : ออกซิเดชัน
  บทที่ 5 : การสงเคราะห์สาร conmarin-3-carboxylic acid
  บทที่ 6 : การสังเคราะห์ไนลอน 6, 10
  บทที่ 7 : การเปล่งแสงทางเคมี
  บทที่ 8 : ปฏิกิริยาไรเมอร์-ทีมาน
  บทที่ 9 : การจัดการตัวใหม่ pinacol-pinacolone
  บทที่10 : การจัดการตัวใหม่ benzil - benzillic acid
  บทที่11 : โจทย์สำหรับการทำปฏิบัติการ
  ภาคผนวก : Supplement
  ปก
  คำนำ : Introduction
  บทนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ปฏิกิริยาวิทิก
  บทที่ 2 : ปฏิกิริยากรีญาร์
  บทที่ 3 : การสังเคราะห์สารประกอบเฮเทอโรไซเคิล
  บทที่ 4 : ออกซิเดชัน
  บทที่ 5 : การสงเคราะห์สาร conmarin-3-carboxylic acid
  บทที่ 6 : การสังเคราะห์ไนลอน 6, 10
  บทที่ 7 : การเปล่งแสงทางเคมี
  บทที่ 8 : ปฏิกิริยาไรเมอร์-ทีมาน
  บทที่ 9 : การจัดการตัวใหม่ pinacol-pinacolone
  บทที่10 : การจัดการตัวใหม่ benzil - benzillic acid
  บทที่11 : โจทย์สำหรับการทำปฏิบัติการ
  ภาคผนวก : Supplement