รายวิชา CH352 ชีวเคมี 2 (Biochemistry II)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : เมตาบอลิสมของกรดอมิโน
  บทที่ 2 : เมตาบอลิสมของนิวคลิโอไทด์
  บทที่ 3 : การสังเคราะห์กรดนิวคลีอิค
  บทที่ 4 : การสังเคราะห์โปรตีน
  บทที่ 5 : การควบคุมการแสดงออกของยีน
  บทที่ 6 : ฮอร์โมน
  บทที่ 7 : เอนไซม์
  บทที่ 8 : พลังงานและชีวิต
  บทที่ 9 : การสังเคราะห์แสง
  บรรณานุกรม :Reference
  เอ็มไซม์
  เมดาบอลิซึม
  วิถีไกลโคลัยซีส
  วัฑจักรเคร็บส์
  ออกซิเดทีฟฟอสฟอริเลชัน
  การสังเคราะห์แสง
  วิถีเปนโตส
  การสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรทและไกลโคเจนเมดาบอลิซึม
  เมดาบอลิซึมของกรดไขมัน
  เมดาบอลิซึมของกรดอะมิโน
  เมดาบอลิซึมของนิวคลีโอไทด์
  การสังเคราะห์ DNA หรือกระบวนการเรพลิเคชัน
  การสังเคราะห์ RNA หรือกระบวนการทรานสคริปชัน
  การสังเคราะห์โปรตีนหรือกระบวนการทรานสเลชัน
  การควบคุมการแสดงออกของยีน
  ฮอร์โมน
  เอ็มไซม์
  เมดาบอลิซึม
  วิถีไกลโคลัยซีส
  วัฑจักรเคร็บส์
  ออกซิเดทีฟฟอสฟอริเลชัน
  การสังเคราะห์แสง
  วิถีเปนโตส
  การสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรทและไกลโคเจนเมดาบอลิซึม
  เมดาบอลิซึมของกรดไขมัน
  เมดาบอลิซึมของกรดอะมิโน
  เมดาบอลิซึมของนิวคลีโอไทด์
  การสังเคราะห์ DNA หรือกระบวนการเรพลิเคชัน
  การสังเคราะห์ RNA หรือกระบวนการทรานสคริปชัน
  การสังเคราะห์โปรตีนหรือกระบวนการทรานสเลชัน
  การควบคุมการแสดงออกของยีน
  ฮอร์โมน
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : เมตาบอลิสมของกรดอมิโน
  บทที่ 2 : เมตาบอลิสมของนิวคลิโอไทด์
  บทที่ 3 : การสังเคราะห์กรดนิวคลีอิค
  บทที่ 4 : การสังเคราะห์โปรตีน
  บทที่ 5 : การควบคุมการแสดงออกของยีน
  บทที่ 6 : ฮอร์โมน
  บทที่ 7 : เอนไซม์
  บทที่ 8 : พลังงานและชีวิต
  บทที่ 9 : การสังเคราะห์แสง
  บรรณานุกรม :Reference