รายวิชา CH324 อินทรีย์เคมี 3 (Organic Chemistry III)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารประกอบ
  บทที่ 2 : สารประกอบอะโรเมติกเฮเทอโรไซเคิล
  บทที่ 3 : สารประกอบอะโรเมติกเฮเทอไซเคิล
  บทที่ 4 : ไพริดีน
  บทที่ 5 : สารประกอบ
  บทที่ 6 : Quinolies และ Isoquinolines
  บทที่ 7 : อัลคาลอยด์
  ภาคผนวก :Supplement
  บรรณานุกรม :Reference
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ปก
  บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารประกอบ
  บทที่ 2 : สารประกอบอะโรเมติกเฮเทอโรไซเคิล
  บทที่ 3 : สารประกอบอะโรเมติกเฮเทอไซเคิล
  บทที่ 4 : ไพริดีน
  บทที่ 5 : สารประกอบ
  บทที่ 6 : Quinolies และ Isoquinolines
  บทที่ 7 : อัลคาลอยด์
  ภาคผนวก :Supplement
  บรรณานุกรม :Reference