รายวิชา CH343 เคมีฟิสิกัล 2 (Physical Chemistry II)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
  บทที่ 2 : กลไกของกระบวนการปฐม
  บทที่ 3 : ปฏิกิริยาแบบต่างๆ
  บทที่ 4 : การนำไฟฟ้าของอิเล็กโตรไลต์
  บทที่ 5 : สมดุลของอิออนและทฤษฎีกรด-เบส
  บทที่ 6 : เซลเคมีไฟฟ้า
  บทที่ 7 : กลศาสตร์คลาสสิกกับทฤษฎีควอนตัมเก่า
  บทที่ 8 : กลศาสตร์ควอนตัม
  บทที่ 9 : การประยุกต์ใช้กับระบบธรรมดา
  หนังสืออ้างอิง
  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
  กลไกของกระบวนการปฐม
  ปฎิกิริยาแบบต่าง ๆ
  การนำไฟฟ้าของอิเล็กโตไลต์
  สมดุลของอิออนและทฤษฎีกรด-เบส
  เซลเคมีไฟฟ้า
  กลศาสตร์คลาสสิกกับทฤษฎีควอมตัมเก่า
  กลศาสตร์ควอนตัม
  การประยุกต์ใช้กับระบบธรรมดา
  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
  กลไกของกระบวนการปฐม
  ปฎิกิริยาแบบต่าง ๆ
  การนำไฟฟ้าของอิเล็กโตไลต์
  สมดุลของอิออนและทฤษฎีกรด-เบส
  เซลเคมีไฟฟ้า
  กลศาสตร์คลาสสิกกับทฤษฎีควอมตัมเก่า
  กลศาสตร์ควอนตัม
  การประยุกต์ใช้กับระบบธรรมดา
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
  บทที่ 2 : กลไกของกระบวนการปฐม
  บทที่ 3 : ปฏิกิริยาแบบต่างๆ
  บทที่ 4 : การนำไฟฟ้าของอิเล็กโตรไลต์
  บทที่ 5 : สมดุลของอิออนและทฤษฎีกรด-เบส
  บทที่ 6 : เซลเคมีไฟฟ้า
  บทที่ 7 : กลศาสตร์คลาสสิกกับทฤษฎีควอนตัมเก่า
  บทที่ 8 : กลศาสตร์ควอนตัม
  บทที่ 9 : การประยุกต์ใช้กับระบบธรรมดา
  หนังสืออ้างอิง