รายวิชา CH243(51) เคมีฟิสิกัล 1 (PHYSYCAL CHEMISTRY 1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  บทที่1 ก๊าซ
  บทที่2 ทฤษฏีจลน์โมเลกุลของก๊าซ
  บทที่3 ของเหลว
  บทที่4 ของแข็ง
  บทที่5 เคมีเทอร์โมโดนามิกส์
  บทที่6 เอนทาลปีและเทอร์โมเคมี
  บทที่7 กฏข้อที่สองและข้อที่สามของเทอร์โมโดนามิกส์
  บทที่8 การเกิดได้เองและสภาวะสมดุล
  บทที่9 สารละลาย
  บทที่10 กฏวัฏภาคและสมดุลวัฏภาค
  ภาคผนวก
  ปก
  บทที่1 ก๊าซ
  บทที่2 ทฤษฏีจลน์โมเลกุลของก๊าซ
  บทที่3 ของเหลว
  บทที่4 ของแข็ง
  บทที่5 เคมีเทอร์โมโดนามิกส์
  บทที่6 เอนทาลปีและเทอร์โมเคมี
  บทที่7 กฏข้อที่สองและข้อที่สามของเทอร์โมโดนามิกส์
  บทที่8 การเกิดได้เองและสภาวะสมดุล
  บทที่9 สารละลาย
  บทที่10 กฏวัฏภาคและสมดุลวัฏภาค
  คำนำ
  ภาคผนวก