รหัสวิชา รายละเอียด
 
  ED
อ่านกันเถอะ...
หลักการอ้างอิงเชิงวิชาการ - หน่วย
(Academic References Principles)
-
  ED
อ่านกันเถอะ...
หลักการอ้างอิงเชิงวิชาการ - หน่วย
(Academic References Principles)
-
  ED103
อ่านกันเถอะ...
ปฐมนิเทศการศึกษาปัจจุบัน - หน่วย
(Introduction to Modern Education)
-
  ED103
อ่านกันเถอะ...
ปฐมนิเทศการศึกษาปัจจุบัน - หน่วย
(Introduction to Modern Education)
-
  ED103(S)
อ่านกันเถอะ...
ปฐมนิเทศการศึกษาปัจจุบัน - หน่วย
(INTRODUCTION TO MODERN EDUCATION)
-
  ED103(S)
อ่านกันเถอะ...
ปฐมนิเทศการศึกษาปัจจุบัน - หน่วย
(INTRODUCTION TO MODERN EDUCATION)
-
  ED201
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษสำหรับครู 3 หน่วย
(ENGLISH FOR TEACHERS 1)
  ED201
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษสำหรับครู 3 หน่วย
(ENGLISH FOR TEACHERS 1)
  ED202(S)(48)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษสำหรับครู 2 - หน่วย
(English of Teachers 2)
-
  ED202(S)(48)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษสำหรับครู 2 - หน่วย
(English of Teachers 2)
-
  ED205
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาประเทศยุโรปตะวันตก - หน่วย
(Education in Western Europe)
-
  ED205
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาประเทศยุโรปตะวันตก - หน่วย
(Education in Western Europe)
-
  ED315
อ่านกันเถอะ...
การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา - หน่วย
(Teaching Mathematics in Secondary School)
-
  ED315
อ่านกันเถอะ...
การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา - หน่วย
(Teaching Mathematics in Secondary School)
-
  ED318(S)
อ่านกันเถอะ...
หลักการและวิธีสอนประวัติศาสตร์ในโรงเรียน - หน่วย
(TEACHING OF HISTORY IN SECONDARY SCHOOL)
-
  ED318(S)
อ่านกันเถอะ...
หลักการและวิธีสอนประวัติศาสตร์ในโรงเรียน - หน่วย
(TEACHING OF HISTORY IN SECONDARY SCHOOL)
-
  ED319
อ่านกันเถอะ...
การสอนวิชาภูมิศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา - หน่วย
(Teaching of Geography in Secondary School)
-
  ED319
อ่านกันเถอะ...
การสอนวิชาภูมิศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา - หน่วย
(Teaching of Geography in Secondary School)
-
  ED319(H)
อ่านกันเถอะ...
การสอนภูมิสาสตร์ในระดับมัธยมฯ - หน่วย
(HANDBOOK FOR TEACHING OF GEOGRAPHY IN SECONDARY SCHOOL)
-
  ED319(H)
อ่านกันเถอะ...
การสอนภูมิสาสตร์ในระดับมัธยมฯ - หน่วย
(HANDBOOK FOR TEACHING OF GEOGRAPHY IN SECONDARY SCHOOL)
-
  ED319(S)
อ่านกันเถอะ...
หนังสืออ่านประกอบ การสอนวิชา ภูมิศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา - หน่วย
(-)
-
  ED319(S)
อ่านกันเถอะ...
หนังสืออ่านประกอบ การสอนวิชา ภูมิศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา - หน่วย
(-)
-
  ED320
อ่านกันเถอะ...
การสอนภาษาฝรั่งเศสในระดับมัธยมศึกษา - หน่วย
(Teaching French in Secondary Schools)
-
  ED320
อ่านกันเถอะ...
การสอนภาษาฝรั่งเศสในระดับมัธยมศึกษา - หน่วย
(Teaching French in Secondary Schools)
-
  ED323
อ่านกันเถอะ...
การสอนทักษะวิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง - หน่วย
(Teaching of Self-strudy Skills)
-
  ED323
อ่านกันเถอะ...
การสอนทักษะวิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง - หน่วย
(Teaching of Self-strudy Skills)
-
  ED332
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 2 - หน่วย
(Teaching Behavior in English 2)
-
  ED332
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 2 - หน่วย
(Teaching Behavior in English 2)
-
  ED341
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนประวัติศาสตร์ 1 - หน่วย
(Teaching Behavior in History 1)
-
  ED341
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนประวัติศาสตร์ 1 - หน่วย
(Teaching Behavior in History 1)
-
  ED341(S)
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิชาประวัติศาสตร์ - หน่วย
(TEACHING BEHAVIOR IN HISTORY)
-
  ED341(S)
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิชาประวัติศาสตร์ - หน่วย
(TEACHING BEHAVIOR IN HISTORY)
-
  ED342
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนประวัติศาสตร์ 2 - หน่วย
(Teaching Behavior in History 2)
-
  ED342
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนประวัติศาสตร์ 2 - หน่วย
(Teaching Behavior in History 2)
-
  ED342 (25)
อ่านกันเถอะ...
ทักษะการสอนแบบจุลภาค - หน่วย
(MICRO-TEACHING SKILL)
-
  ED342 (25)
อ่านกันเถอะ...
ทักษะการสอนแบบจุลภาค - หน่วย
(MICRO-TEACHING SKILL)
-
  ED342(S)
อ่านกันเถอะ...
การวางแผนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย - หน่วย
(PLANNING IN TEACHING OF THAI HISTORY)
-
  ED342(S)
อ่านกันเถอะ...
การวางแผนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย - หน่วย
(PLANNING IN TEACHING OF THAI HISTORY)
-
  ED351
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา 1 - หน่วย
(Teaching Behavior in Social Studies 1)
-
  ED351
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา 1 - หน่วย
(Teaching Behavior in Social Studies 1)
-
  ED361
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ 1 - หน่วย
(Teaching Behavior in Mathematics)
-
  ED361
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ 1 - หน่วย
(Teaching Behavior in Mathematics)
-
  ED363
อ่านกันเถอะ...
การสอนสถิติในระดับมัธยมศึกษา - หน่วย
(Teaching Statistics in Secondary Schools)
-
  ED363
อ่านกันเถอะ...
การสอนสถิติในระดับมัธยมศึกษา - หน่วย
(Teaching Statistics in Secondary Schools)
-
  ED371
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ในขั้นมัธยมศึกษา 1เรื่อง การจัดการและเทคนิคการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ - หน่วย
(-)
-
  ED371
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ในขั้นมัธยมศึกษา 1เรื่อง การจัดการและเทคนิคการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ - หน่วย
(-)
-
  ED371 (22)
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษา - หน่วย
(-)
-
  ED371 (22)
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษา - หน่วย
(-)
-
  ED372
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ 2 3 หน่วย
(Teaching Behavior in Science 2)
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะการสอนที่สำคัญในเรื่องากรนำเข้าสู่บทเรียน การใช้คำถาม การสรุปบทเรียน และกรสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ การใช้สื่อการเรียน การสอน การวัดและประเมินผล การวางแผนการสอนและฝึกหัดสอน ตลอดจนการจัดสอนซ่อมเสริม การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนและการแก้ปัญหาในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
  ED372
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ 2 3 หน่วย
(Teaching Behavior in Science 2)
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะการสอนที่สำคัญในเรื่องากรนำเข้าสู่บทเรียน การใช้คำถาม การสรุปบทเรียน และกรสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ การใช้สื่อการเรียน การสอน การวัดและประเมินผล การวางแผนการสอนและฝึกหัดสอน ตลอดจนการจัดสอนซ่อมเสริม การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนและการแก้ปัญหาในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
  ED381(H)
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิชาภูมิศาสตร์ 1 - หน่วย
(HANDBOOK FOR TEACHING BEHAVIOR IN GEOGRAPHY I)
-
  ED381(H)
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิชาภูมิศาสตร์ 1 - หน่วย
(HANDBOOK FOR TEACHING BEHAVIOR IN GEOGRAPHY I)
-
  ED381(S)
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิชาภูมิศาสตร์ (1)(หลักวิชาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ) - หน่วย
(-)
-
  ED381(S)
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิชาภูมิศาสตร์ (1)(หลักวิชาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ) - หน่วย
(-)
-
  ED382
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอน วิชาภูมิศาสตร์2 - หน่วย
(Teaching Behavior in Geography)
-
  ED382
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอน วิชาภูมิศาสตร์2 - หน่วย
(Teaching Behavior in Geography)
-
  ED382(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือพฤติกรรมการสอนวิชาภูมิศาสตร์ 2 - หน่วย
(-)
-
  ED382(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือพฤติกรรมการสอนวิชาภูมิศาสตร์ 2 - หน่วย
(-)
-
  ED382(S)
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิชาภูมิศาสตร์ 2 - หน่วย
(TEACHING bEHAVIOR IN GEOGRAPHY II)
-
  ED382(S)
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิชาภูมิศาสตร์ 2 - หน่วย
(TEACHING bEHAVIOR IN GEOGRAPHY II)
-
  ED403(H)
อ่านกันเถอะ...
หลัการบริหารโรงเรียนมัธยม - หน่วย
(PRINCIPES OF SCHOOL ADMINISTRATION)
-
  ED403(H)
อ่านกันเถอะ...
หลัการบริหารโรงเรียนมัธยม - หน่วย
(PRINCIPES OF SCHOOL ADMINISTRATION)
-
  ED405(S)
อ่านกันเถอะ...
เทคโนโลยีทางการศึกษา - หน่วย
(Educational Technology)
-
  ED405(S)
อ่านกันเถอะ...
เทคโนโลยีทางการศึกษา - หน่วย
(Educational Technology)
-
  ED406 (S)
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ - หน่วย
(Introduction to Special Education)
-
  ED406 (S)
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ - หน่วย
(Introduction to Special Education)
-
  ED408
อ่านกันเถอะ...
การบริหารกิจการนักเรียน - หน่วย
(Student Personnel Administration)
-
  ED408
อ่านกันเถอะ...
การบริหารกิจการนักเรียน - หน่วย
(Student Personnel Administration)
-
  ED408(H)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารกิจการนักเรียน - หน่วย
(Student Personnel Administration)
-
  ED408(H)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารกิจการนักเรียน - หน่วย
(Student Personnel Administration)
-
  ED409
อ่านกันเถอะ...
ปัญหาและแนวโน้มทางการศึกษาในปัจจุบัน - หน่วย
(Problem and Trends in Education)
-
  ED409
อ่านกันเถอะ...
ปัญหาและแนวโน้มทางการศึกษาในปัจจุบัน - หน่วย
(Problem and Trends in Education)
-
  ED413
อ่านกันเถอะ...
การฝึกสอน - หน่วย
(Student Teaching)
-
  ED413
อ่านกันเถอะ...
การฝึกสอน - หน่วย
(Student Teaching)
-
  ED453
อ่านกันเถอะ...
การสอนค่านิยมในโรงเรียนมัธยม - หน่วย
(Teaching Value Concept in Secondary School)
-
  ED453
อ่านกันเถอะ...
การสอนค่านิยมในโรงเรียนมัธยม - หน่วย
(Teaching Value Concept in Secondary School)
-
  ED501
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา จิตวิทยาและเทคโนโลยีการศึกษา - หน่วย
(Knowledge of Education Education Psychology and Education Technology)
-
  ED501
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา จิตวิทยาและเทคโนโลยีการศึกษา - หน่วย
(Knowledge of Education Education Psychology and Education Technology)
-
  ED503(S)
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง - หน่วย
(Introduction to Adult and Continuing Education)
-
  ED503(S)
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง - หน่วย
(Introduction to Adult and Continuing Education)
-
  ED505
อ่านกันเถอะ...
การเงินโรงเรียน - หน่วย
(School Finance)
-
  ED505
อ่านกันเถอะ...
การเงินโรงเรียน - หน่วย
(School Finance)
-
  ED506
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียน - หน่วย
(School and Personnel Administration)
-
  ED506
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียน - หน่วย
(School and Personnel Administration)
-
  ED506(H)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานบุคคลากรในโรงเรียน - หน่วย
(School and Personnel Administration)
-
  ED506(H)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานบุคคลากรในโรงเรียน - หน่วย
(School and Personnel Administration)
-
  ED506(S)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานบุคลกรในโรงเรียน - หน่วย
(School and Personnel Administration)
-
  ED506(S)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานบุคลกรในโรงเรียน - หน่วย
(School and Personnel Administration)
-
  ED801
อ่านกันเถอะ...
อภิธานศัพท์เทคโนโลยีการศึกษา - หน่วย
(Grossary of Educational Teachnology English/Thai)
-
  ED801
อ่านกันเถอะ...
อภิธานศัพท์เทคโนโลยีการศึกษา - หน่วย
(Grossary of Educational Teachnology English/Thai)
-