รายวิชา ED501 ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา จิตวิทยาและเทคโนโลยีการศึกษา (Knowledge of Education Education Psychology and Education Technology)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : วิวัฒนาการของการจัดการศึกษา
  บทที่ 1 : วิวัฒนาการของการจัดการศึกษา(ต่อ)
  บทที่ 2 :ปรัชญาและนโยบายการจัดการศึกษา
  บทที่ 2 : ปรัชญาและนโยบายการจัดการศึกษา(ต่อ)
  บทที่ 3 :ระบบการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ
  บทที่ 4 :กฎหมายและระเบียบปฎิบัติสำหรับข้าราชการครู
  บทที่ 4 : กฎหมายและระเบียบปฎิบัติสำหรับข้าราชการครู(ต่อ)
  บทที่ 5 :จรรยาบรรณในวิชาชีพครู
  บทที่ 6 :ธรรมชาติของการเรียนรู้
  บทที่ 7 : การเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียน
  บทที่ 7 : การเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียน(ต่อ)
  บทที่ 8 :บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษา...
  บทที่ 8 : บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษา...(ต่อ)
  บทที่ 9 : สื่อพื้นฐานทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
  บทที่10 : หลักการเลือก การผลิต..
  บทที่11 : การจัดระบบสื่อการเรียนการสอน
  บรรณานุกรม :Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : วิวัฒนาการของการจัดการศึกษา
  บทที่ 1 : วิวัฒนาการของการจัดการศึกษา(ต่อ)
  บทที่ 2 :ปรัชญาและนโยบายการจัดการศึกษา
  บทที่ 2 : ปรัชญาและนโยบายการจัดการศึกษา(ต่อ)
  บทที่ 3 :ระบบการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ
  บทที่ 4 :กฎหมายและระเบียบปฎิบัติสำหรับข้าราชการครู
  บทที่ 4 : กฎหมายและระเบียบปฎิบัติสำหรับข้าราชการครู(ต่อ)
  บทที่ 5 :จรรยาบรรณในวิชาชีพครู
  บทที่ 6 :ธรรมชาติของการเรียนรู้
  บทที่ 7 : การเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียน
  บทที่ 7 : การเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียน(ต่อ)
  บทที่ 8 :บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษา...
  บทที่ 8 : บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษา...(ต่อ)
  บทที่ 9 : สื่อพื้นฐานทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
  บทที่10 : หลักการเลือก การผลิต..
  บทที่11 : การจัดระบบสื่อการเรียนการสอน
  บรรณานุกรม :Reference