รายวิชา ED382 พฤติกรรมการสอน วิชาภูมิศาสตร์2 (Teaching Behavior in Geography)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทนำ : Introduction
  บทที่ 1 :สรุปทบทวนความรู้จากพฤติกรรมการสอน...
  บทที่ 2 :กลวิธีในการสอนวิชาภูมิศาสตร์
  บทที่ 2 :กลวิธีในการสอนวิชาภูมิศาสตร์(ต่อ)
  บทที่ 2 : กลวิธีในการสอนวิชาภูมิศาสตร์(ต่อ)
  บทที่ 3 :งานครูและหน้าที่ของครู
  บทที่ 4 : การเตรียมการสอน
  บทที่ 4 : การเตรียมการสอน(ต่อ)
  บทที่ 4 :การเตรียมการสอน(ต่อ)
  บทที่ 5 :การฝึกสอนแบบจุลภาค
  บทที่ 5 : การฝึกสอนแบบจุลภาค(ต่อ)
  บทที่ 5 :การฝึกสอนแบบจุลภาค(ต่อ)
  บทที่ 6 :การพัฒนาการสอนวิชาภูมิศาสตร์
  บรรณานุกรม :Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทนำ : Introduction
  บทที่ 1 :สรุปทบทวนความรู้จากพฤติกรรมการสอน...
  บทที่ 2 :กลวิธีในการสอนวิชาภูมิศาสตร์
  บทที่ 2 :กลวิธีในการสอนวิชาภูมิศาสตร์(ต่อ)
  บทที่ 2 : กลวิธีในการสอนวิชาภูมิศาสตร์(ต่อ)
  บทที่ 3 :งานครูและหน้าที่ของครู
  บทที่ 4 : การเตรียมการสอน
  บทที่ 4 : การเตรียมการสอน(ต่อ)
  บทที่ 4 :การเตรียมการสอน(ต่อ)
  บทที่ 5 :การฝึกสอนแบบจุลภาค
  บทที่ 5 : การฝึกสอนแบบจุลภาค(ต่อ)
  บทที่ 5 :การฝึกสอนแบบจุลภาค(ต่อ)
  บทที่ 6 :การพัฒนาการสอนวิชาภูมิศาสตร์
  บรรณานุกรม :Reference