รายวิชา ED351 พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา 1 (Teaching Behavior in Social Studies 1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : ความหมายและขอบเขตของวิชาสังคมศึกษา
  บทที่ 2 : จิตวิทยาและหลักการสอนวิชาสังคมศึกษา
  บทที่ 3 :หลักสูตรสังคมศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา
  บทที่ 3 :หลักสูตรสังคมศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา(ต่อ)
  บทที่ 4 : จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน
  บทที่ 5 : ความคิดรวบยอดและสรุปหลักการ
  บทที่ 5 :ความคิดรวบยอดและสรุปหลักการ(ต่อ)
  บทที่ 6 :วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน
  บทที่ 7 : การสอนวิชาภูมิศาสตร์
  บทที่ 8 : การสอนวิชาประชากรศึกษา
  บทที่ 8 : การสอนวิชาประชากรศึกษา(ต่อ)
  บทที่ 9 :การวัดและการประเมินผลการเรียนวิชาสังคม
  บทที่ 9 :การวัดและการประเมินผลการเรียนวิชาสังคม(ต่อ)
  ภาคผนวก:Supplement
  บรรณานุกรม:Reference
  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : ความหมายและขอบเขตของวิชาสังคมศึกษา
  บทที่ 2 : จิตวิทยาและหลักการสอนวิชาสังคมศึกษา
  บทที่ 3 :หลักสูตรสังคมศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา
  บทที่ 3 :หลักสูตรสังคมศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา(ต่อ)
  บทที่ 4 : จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน
  บทที่ 5 : ความคิดรวบยอดและสรุปหลักการ
  บทที่ 5 :ความคิดรวบยอดและสรุปหลักการ(ต่อ)
  บทที่ 6 :วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน
  บทที่ 7 : การสอนวิชาภูมิศาสตร์
  บทที่ 8 : การสอนวิชาประชากรศึกษา
  บทที่ 8 : การสอนวิชาประชากรศึกษา(ต่อ)
  บทที่ 9 :การวัดและการประเมินผลการเรียนวิชาสังคม
  บทที่ 9 :การวัดและการประเมินผลการเรียนวิชาสังคม(ต่อ)
  ภาคผนวก:Supplement
  บรรณานุกรม:Reference