รายวิชา ED409 ปัญหาและแนวโน้มทางการศึกษาในปัจจุบัน (Problem and Trends in Education)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 :ลักษณะและโครงสร้างของระบบการศึกษา
  บทที่ 2 : ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา
  บทที่ 2 :ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา(ต่อ)
  บทที่ 3 :การประถมศึกษา
  บทที่ 3 :การประถมศึกษา(ต่อ)
  บทที่ 4 :การมัธยมศึกษา
  บทที่ 5 :การอุดมศึกษา
  บทที่ 5 : การอุดมศึกษา(ต่อ)
  บทที่ 6 :การศึกษานอกระบบโรงเรียน
  บทที่ 6 :การศึกษานอกระบบโรงเรียน(ต่อ)
  บทที่ 7 : แนวโน้มในการนำนวัตกรรมมาใช้ในการศึกษา
  บทที่ 8 :การประชุมระหว่างประเทศในเรื่องการพัฒนาการศึกษา
  บทที่ 9 :วิกฤตการณ์ในความร่วมมือระหว่างประเทศ
  ภาคผนวก :Supplement
  บรรณานุกรม::Reference
  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 :ลักษณะและโครงสร้างของระบบการศึกษา
  บทที่ 2 : ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา
  บทที่ 2 :ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา(ต่อ)
  บทที่ 3 :การประถมศึกษา
  บทที่ 3 :การประถมศึกษา(ต่อ)
  บทที่ 4 :การมัธยมศึกษา
  บทที่ 5 :การอุดมศึกษา
  บทที่ 5 : การอุดมศึกษา(ต่อ)
  บทที่ 6 :การศึกษานอกระบบโรงเรียน
  บทที่ 6 :การศึกษานอกระบบโรงเรียน(ต่อ)
  บทที่ 7 : แนวโน้มในการนำนวัตกรรมมาใช้ในการศึกษา
  บทที่ 8 :การประชุมระหว่างประเทศในเรื่องการพัฒนาการศึกษา
  บทที่ 9 :วิกฤตการณ์ในความร่วมมือระหว่างประเทศ
  ภาคผนวก :Supplement
  บรรณานุกรม::Reference