รายวิชา ED342(S) การวางแผนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย (PLANNING IN TEACHING OF THAI HISTORY)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  ตอนที่1 บทที่ 1 :การวางแผนการสอนประวัติศาสตร์
  ตอนที่1 บทที่2 :คู่มือหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ไทย
  ตอนที่1 บทที่ 2 : คู่มือหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ไทย(ต่อ)
  ตอนที่2 บทที่1 : คุณค่าและความสำคัญของประวัติศาสตร
  ตอนที่2 บทที่ 2 : การเมืองการปกครองของไทย
  ตอนที่2 บทที่2 :การเมืองการปกครองของไทย(ต่อ)
  ตอนที่2 บทที่ 3 : การเศรษฐกิจของไทย
  ตอนที่2 บทที่ 3 : การเศรษฐกิจของไทย(ต่อ)
  ตอนที่2 บทที่4 : การศึกษาของไทย
  ตอนที่2 บทที่ 4 : การศึกษาของไทย(ต่อ)
  บรรณานุกรม :Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  ตอนที่1 บทที่ 1 :การวางแผนการสอนประวัติศาสตร์
  ตอนที่1 บทที่2 :คู่มือหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ไทย
  ตอนที่1 บทที่ 2 : คู่มือหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ไทย(ต่อ)
  ตอนที่2 บทที่1 : คุณค่าและความสำคัญของประวัติศาสตร
  ตอนที่2 บทที่ 2 : การเมืองการปกครองของไทย
  ตอนที่2 บทที่2 :การเมืองการปกครองของไทย(ต่อ)
  ตอนที่2 บทที่ 3 : การเศรษฐกิจของไทย
  ตอนที่2 บทที่ 3 : การเศรษฐกิจของไทย(ต่อ)
  ตอนที่2 บทที่4 : การศึกษาของไทย
  ตอนที่2 บทที่ 4 : การศึกษาของไทย(ต่อ)
  บรรณานุกรม :Reference