รายวิชา ED323 การสอนทักษะวิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Teaching of Self-strudy Skills)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  บทนำ : Introduction
  บทที่ 1 : การสอนทักษะวิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
  บทที่ 2 : องค์ประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา...
  บทที่ 3 : กระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ
  บทที่ 3 : กระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ(ต่อ)
  บทที่ 4 : ทักษะการฟัง
  บทที่ 5 : ทักษะการอ่าน
  บทที่ 6 : ทักษะการเขียน
  บทที่ 7 : ทักษะการจำ
  บทที่ 8 : ทักษะการสอบ
  บทที่ 9 : วิธีเรียนวิชาการแขนงต่าง ๆ
  บรรณานุกรม :Reference
  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  บทนำ : Introduction
  บทที่ 1 : การสอนทักษะวิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
  บทที่ 2 : องค์ประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา...
  บทที่ 3 : กระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ
  บทที่ 3 : กระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ(ต่อ)
  บทที่ 4 : ทักษะการฟัง
  บทที่ 5 : ทักษะการอ่าน
  บทที่ 6 : ทักษะการเขียน
  บทที่ 7 : ทักษะการจำ
  บทที่ 8 : ทักษะการสอบ
  บทที่ 9 : วิธีเรียนวิชาการแขนงต่าง ๆ
  บรรณานุกรม :Reference