รายวิชา ED381(H) พฤติกรรมการสอนวิชาภูมิศาสตร์ 1 (HANDBOOK FOR TEACHING BEHAVIOR IN GEOGRAPHY I)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : สรุปความหมายและขอบเขตของวิชาภูมิศาสตร์
  บทที่ 2 : สรุปวิวัฒนาการและมโนคติของวิชาภูมิศาสตร์
  บทที่ 3 : สรปหลักเกณฑ์ในการสอนวิชาภูมิศาสตร์
  บทที่ 4 : สรุปปัญหาการสอนวิชาภูมิศาสตร์ในระดับมัธยม...
  บทที่ 5 : สรุปความสำคัญของการสอนวิชาภูมิศาสตร์
  บทที่ 6 : สรุปการพิจารณาหลักสูตรใหม่ประกอบหนังสือเรียน...
  บทที่ 7 : สรุปการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการสอน...
  บทที่ 8 :สรุปการจัดทำบันทึกการสอนวิชาภูมิศาสตร์
  บทที่ 9 :สรุปการจัดทำบันทึกการสอนหน้าชั้น
  บทที่10 : สรุปการฝึกปฏิบัติการสอนหน้าชั้น
  สรุปการสอนให้เกิดความคิดแบบนักภูมิศาสตร์
  แบบทดสอบที่ 1
  แบบทดสอบที่ 1(ต่อ)
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : สรุปความหมายและขอบเขตของวิชาภูมิศาสตร์
  บทที่ 2 : สรุปวิวัฒนาการและมโนคติของวิชาภูมิศาสตร์
  บทที่ 3 : สรปหลักเกณฑ์ในการสอนวิชาภูมิศาสตร์
  บทที่ 4 : สรุปปัญหาการสอนวิชาภูมิศาสตร์ในระดับมัธยม...
  บทที่ 5 : สรุปความสำคัญของการสอนวิชาภูมิศาสตร์
  บทที่ 6 : สรุปการพิจารณาหลักสูตรใหม่ประกอบหนังสือเรียน...
  บทที่ 7 : สรุปการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการสอน...
  บทที่ 8 :สรุปการจัดทำบันทึกการสอนวิชาภูมิศาสตร์
  บทที่ 9 :สรุปการจัดทำบันทึกการสอนหน้าชั้น
  บทที่10 : สรุปการฝึกปฏิบัติการสอนหน้าชั้น
  สรุปการสอนให้เกิดความคิดแบบนักภูมิศาสตร์
  แบบทดสอบที่ 1
  แบบทดสอบที่ 1(ต่อ)