รายวิชา ED319 การสอนวิชาภูมิศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา (Teaching of Geography in Secondary School)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : ความหมายและขอบเขตของวิชาภูมิศาสตร์
  บทที่ 2 :วิวัฒนาการและมโนคติของวิชาภูมิศาสตร์
  บทที่ 2 : วิวัฒนาการและมโนคติของวิชาภูมิศาสตร์(ต่อ)
  บทที่ 3 : หลักเกณฑ์ในการสอนวิชาภูมิศาสตร์
  บทที่ 3 : หลักเกณฑ์ในการสอนวิชาภูมิศาสตร์(ต่อ)
  บทที่ 4 : ปัญหาการสอนวิชาภูมิศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา...
  บทที่ 5 : ความสำคัญของการสอนวิชาภูมิศาสตร์
  บทที่ 5 : ความสำคัญของการสอนวิชาภูมิศาสตร์(ต่อ)
  บทที่ 5 : ความสำคัญของการสอนวิชาภูมิศาสตร์(ต่อ)
  บทที่ 6 : การพิจารณาหลักสูตรใหม่ประกอบหนังสือ...
  บทที่ 7 : การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการสอน...
  บทที่ 7 : การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการสอน...(ต่อ)
  บทที่ 7 : การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการสอน...(ต่อ)
  บทที่8 : การจัดทำโครงการสอนวิชาภูมิศาสตร์
  บทที่ 9 : การทำบันทึกการสอนวิชาภูมิสาสตร์
  บทที่10 : การฝึกปฏิบัติสอนหน้าชั้น
  ภาคผนวก :Supplement
  บรรณานุกรม :Reference
  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : ความหมายและขอบเขตของวิชาภูมิศาสตร์
  บทที่ 2 :วิวัฒนาการและมโนคติของวิชาภูมิศาสตร์
  บทที่ 2 : วิวัฒนาการและมโนคติของวิชาภูมิศาสตร์(ต่อ)
  บทที่ 3 : หลักเกณฑ์ในการสอนวิชาภูมิศาสตร์
  บทที่ 3 : หลักเกณฑ์ในการสอนวิชาภูมิศาสตร์(ต่อ)
  บทที่ 4 : ปัญหาการสอนวิชาภูมิศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา...
  บทที่ 5 : ความสำคัญของการสอนวิชาภูมิศาสตร์
  บทที่ 5 : ความสำคัญของการสอนวิชาภูมิศาสตร์(ต่อ)
  บทที่ 5 : ความสำคัญของการสอนวิชาภูมิศาสตร์(ต่อ)
  บทที่ 6 : การพิจารณาหลักสูตรใหม่ประกอบหนังสือ...
  บทที่ 7 : การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการสอน...
  บทที่ 7 : การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการสอน...(ต่อ)
  บทที่ 7 : การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการสอน...(ต่อ)
  บทที่8 : การจัดทำโครงการสอนวิชาภูมิศาสตร์
  บทที่ 9 : การทำบันทึกการสอนวิชาภูมิสาสตร์
  บทที่10 : การฝึกปฏิบัติสอนหน้าชั้น
  ภาคผนวก :Supplement
  บรรณานุกรม :Reference