รายวิชา ED318(S) หลักการและวิธีสอนประวัติศาสตร์ในโรงเรียน (TEACHING OF HISTORY IN SECONDARY SCHOOL)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : ปฐมนิเทศการเรียนการสอนและธรรมชาติวิชาประวัติศาสตร์
  บทที่ 2 : ขอบเขต จุดมุ่งหมาย และประวัติความเป็นมา...
  บทที่ 3 :ปรัชญาการศึกษาและปรัชญาประวัติศาสตร์
  บทที่ 4 : การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียนประวัติศาสตร์
  บทที่ 4 : การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียนประวัติศาสตร์(ต่อ)
  บทที่ 5 : ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเพื่อการเรียนการสอน
  บทที่ 6 : หลักการและวิธีการสอนประวัติศาสตร์
  บทที่ 6 : หลักการและวิธีการสอนประวัติศาสตร์(ต่อ)
  บทที่ 7 : เทคนิคและกลวิธีการสอนประวัติศาสตร์แบบต่าง ๆ
  บทที่ 7 : เทคนิคและกลวิธีการสอนประวัติศาสตร์แบบต่าง ๆ(ต่อ)
  บทที่ 8 : กิจกรรมประกอบการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
  บทที่ 9 : สื่อการสอนประวัติศาสตร์
  บทที่10 : แผนการสอนประวัติศาสตร์
  บทที่11 : การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
  บทที่12 : ปัญหาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
  บทที่13 : การเตรียมตัวของครูประวัติศาสตร์
  บทที่14 : ปัจฉิมนิเทศ
  บรรณานุกรม :Reference
  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : ปฐมนิเทศการเรียนการสอนและธรรมชาติวิชาประวัติศาสตร์
  บทที่ 2 : ขอบเขต จุดมุ่งหมาย และประวัติความเป็นมา...
  บทที่ 3 :ปรัชญาการศึกษาและปรัชญาประวัติศาสตร์
  บทที่ 4 : การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียนประวัติศาสตร์
  บทที่ 4 : การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียนประวัติศาสตร์(ต่อ)
  บทที่ 5 : ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเพื่อการเรียนการสอน
  บทที่ 6 : หลักการและวิธีการสอนประวัติศาสตร์
  บทที่ 6 : หลักการและวิธีการสอนประวัติศาสตร์(ต่อ)
  บทที่ 7 : เทคนิคและกลวิธีการสอนประวัติศาสตร์แบบต่าง ๆ
  บทที่ 7 : เทคนิคและกลวิธีการสอนประวัติศาสตร์แบบต่าง ๆ(ต่อ)
  บทที่ 8 : กิจกรรมประกอบการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
  บทที่ 9 : สื่อการสอนประวัติศาสตร์
  บทที่10 : แผนการสอนประวัติศาสตร์
  บทที่11 : การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
  บทที่12 : ปัญหาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
  บทที่13 : การเตรียมตัวของครูประวัติศาสตร์
  บทที่14 : ปัจฉิมนิเทศ
  บรรณานุกรม :Reference