รายวิชา ED453 การสอนค่านิยมในโรงเรียนมัธยม (Teaching Value Concept in Secondary School)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทนำ : Introducion
  บทที่ 1 :ความหมาย ความสำคัญ และขอบข่ายของค่านิยม
  บทที่ 1 :ความหมาย ความสำคัญ และขอบข่ายของค่านิยม(ต่อ)
  บทที่ 2 :การสอนค่านิยมกับครู
  บทที่ 2 : การสอนค่านิยมกับครู(ต่อ)
  บทที่ 3 :การสอนและวิธีสอน 3 ระดับ
  บทที่ 4 : ตัวอย่างการสอนค่านิยมในวิชาต่างๆ
  บทที่ 5 : การวัดผลและการประเมินผล
  บรรณานุกรม :Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทนำ : Introducion
  บทที่ 1 :ความหมาย ความสำคัญ และขอบข่ายของค่านิยม
  บทที่ 1 :ความหมาย ความสำคัญ และขอบข่ายของค่านิยม(ต่อ)
  บทที่ 2 :การสอนค่านิยมกับครู
  บทที่ 2 : การสอนค่านิยมกับครู(ต่อ)
  บทที่ 3 :การสอนและวิธีสอน 3 ระดับ
  บทที่ 4 : ตัวอย่างการสอนค่านิยมในวิชาต่างๆ
  บทที่ 5 : การวัดผลและการประเมินผล
  บรรณานุกรม :Reference