รายวิชา ED408 การบริหารกิจการนักเรียน (Student Personnel Administration)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 :ความหมายและความสำคัญของการบริหารกิจการนักเรียน
  บทที่ 1 :ความหมายและความสำคัญของการบริหารกิจการนักเรียน(ต่อ)
  บทที่ 2 :การรับนักเรียนเข้าเรียนและการโอนย้าย
  บทที่ 3 :การจัดทำระเบียนนักเรียน
  บทที่ 3 :การจัดทำระเบียนนักเรียน(ต่อ)
  บทที่ 4 :การบริหารเกี่ยวกับระเบียบวินัย
  บทที่ 4 :การบริหารเกี่ยวกับระเบียบวินัย(ต่อ)
  บทที่ 5 :การจัดบริการนักเรียน:การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน
  บทที่ 5 :การจัดบริการนักเรียน: การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน(ต่อ)
  บทที่ 5 :การจัดบริการนักเรียน:การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน(ต่อ)
  บทที่ 6 : การจัดบริการนักเรียน:การจัดบริการสุขภาพอนามัยในโรงเรียน
  บทที่ 7 :การจัดบริการนักเรียน:การจัดบริการสงเคราะห์และสวัสดิการ
  บทที่ 7 :การจัดบริการนักเรียน: การจัดบริการสงเคราะห์และสวัสดิการ(ต่อ)
  บทที่ 8 : การจัดกิจกรรมนักเรียน
  บทที่ 8 :การจัดกิจกรรมนักเรียน(ต่อ)
  บทที่ 8 : การจัดกิจกรรมนักเรียน(ต่อ)
  บทที่ 9 :การจัดองค์การและการบริหารกิจกรรมนักเรียน
  บทที่ 9 :การจัดองค์การและการบริหารกิจกรรมนักเรียน(ต่อ)
  บทที่10 : แนวนโยบายของรัฐในการจัดกิจกรรมนักเรียน
  บทที่10 : แนวนโยบายของรัฐในการจัดกิจกรรมนักเรียน(ต่อ)
  บทที่11 :การจัดกิจกรรมเสริมการสอน
  บทที่11 :การจัดกิจกรรมเสริมการสอน(ต่อ)
  บทที่12 : ปัญหาและการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับนักเรียน
  บรรณานุกรม :Reference
  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 :ความหมายและความสำคัญของการบริหารกิจการนักเรียน
  บทที่ 1 :ความหมายและความสำคัญของการบริหารกิจการนักเรียน(ต่อ)
  บทที่ 2 :การรับนักเรียนเข้าเรียนและการโอนย้าย
  บทที่ 3 :การจัดทำระเบียนนักเรียน
  บทที่ 3 :การจัดทำระเบียนนักเรียน(ต่อ)
  บทที่ 4 :การบริหารเกี่ยวกับระเบียบวินัย
  บทที่ 4 :การบริหารเกี่ยวกับระเบียบวินัย(ต่อ)
  บทที่ 5 :การจัดบริการนักเรียน:การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน
  บทที่ 5 :การจัดบริการนักเรียน: การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน(ต่อ)
  บทที่ 5 :การจัดบริการนักเรียน:การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน(ต่อ)
  บทที่ 6 : การจัดบริการนักเรียน:การจัดบริการสุขภาพอนามัยในโรงเรียน
  บทที่ 7 :การจัดบริการนักเรียน:การจัดบริการสงเคราะห์และสวัสดิการ
  บทที่ 7 :การจัดบริการนักเรียน: การจัดบริการสงเคราะห์และสวัสดิการ(ต่อ)
  บทที่ 8 : การจัดกิจกรรมนักเรียน
  บทที่ 8 :การจัดกิจกรรมนักเรียน(ต่อ)
  บทที่ 8 : การจัดกิจกรรมนักเรียน(ต่อ)
  บทที่ 9 :การจัดองค์การและการบริหารกิจกรรมนักเรียน
  บทที่ 9 :การจัดองค์การและการบริหารกิจกรรมนักเรียน(ต่อ)
  บทที่10 : แนวนโยบายของรัฐในการจัดกิจกรรมนักเรียน
  บทที่10 : แนวนโยบายของรัฐในการจัดกิจกรรมนักเรียน(ต่อ)
  บทที่11 :การจัดกิจกรรมเสริมการสอน
  บทที่11 :การจัดกิจกรรมเสริมการสอน(ต่อ)
  บทที่12 : ปัญหาและการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับนักเรียน
  บรรณานุกรม :Reference