รายวิชา ED342 พฤติกรรมการสอนประวัติศาสตร์ 2 (Teaching Behavior in History 2)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  คำนำผู้เขียน : Content
  บทที่ 1 : จุดประสงค์ทางการศึกษา...
  บทที่ 1 : จุดประสงค์ทางการศึกษา...(ต่อ)
  บทที่ 2 : กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน...
  บทที่ 2 : กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน...(ต่อ)
  บทที่ 3 : สื่อการสอนประวัติศาสตร์
  บทที่ 3 : สื่อการสอนประวัติศาสตร์(ต่อ)
  บทที่ 3 : สื่อการสอนประวัติศาสตร์(ต่อ)
  บทที่ 4 : การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน...
  บทที่ 4 : การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน...(ต่อ)
  บทที่ 4: การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน...(ต่อ)
  บทที่ 5 :การวางแผนการสอนประวัติศาสตร์
  บทที่ 5 : การวางแผนการสอนประวัติศาสตร์(ต่อ)
  บทที่ 5 : การวางแผนการสอนประวัติศาสตร์(ต่อ)
  บทที่ 6: ปัญหาการเรียนการสอนและการฝึกสอน...
  บทที่ 6 : ปัญหาการเรียนการสอนและการฝึกสอน...(ต่อ)
  บทที่ 7 : การนิเทศการฝึกสอนและการสังเกต...
  บทที่ 7 : การนิเทศการฝึกสอนและการสังเกต...(ต่อ)
  บทที่ 7 : การนิเทศการฝึกสอนและการสังเกต...(ต่อ)
  บทที่ 8 : การปฏิบัติการสอนและการควบคุม...
  บทที่ 9 : การเตรียมตัวของครูประวัติศาสตร์
  บทที่10 : ปัจฉิมนิเทศ
  ภาคผนวก :Supplement
  ภาคผนวก :Supplement(ต่อ)
  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  คำนำผู้เขียน : Content
  บทที่ 1 : จุดประสงค์ทางการศึกษา...
  บทที่ 1 : จุดประสงค์ทางการศึกษา...(ต่อ)
  บทที่ 2 : กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน...
  บทที่ 2 : กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน...(ต่อ)
  บทที่ 3 : สื่อการสอนประวัติศาสตร์
  บทที่ 3 : สื่อการสอนประวัติศาสตร์(ต่อ)
  บทที่ 3 : สื่อการสอนประวัติศาสตร์(ต่อ)
  บทที่ 4 : การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน...
  บทที่ 4 : การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน...(ต่อ)
  บทที่ 4: การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน...(ต่อ)
  บทที่ 5 :การวางแผนการสอนประวัติศาสตร์
  บทที่ 5 : การวางแผนการสอนประวัติศาสตร์(ต่อ)
  บทที่ 5 : การวางแผนการสอนประวัติศาสตร์(ต่อ)
  บทที่ 6: ปัญหาการเรียนการสอนและการฝึกสอน...
  บทที่ 6 : ปัญหาการเรียนการสอนและการฝึกสอน...(ต่อ)
  บทที่ 7 : การนิเทศการฝึกสอนและการสังเกต...
  บทที่ 7 : การนิเทศการฝึกสอนและการสังเกต...(ต่อ)
  บทที่ 7 : การนิเทศการฝึกสอนและการสังเกต...(ต่อ)
  บทที่ 8 : การปฏิบัติการสอนและการควบคุม...
  บทที่ 9 : การเตรียมตัวของครูประวัติศาสตร์
  บทที่10 : ปัจฉิมนิเทศ
  ภาคผนวก :Supplement
  ภาคผนวก :Supplement(ต่อ)