รายวิชา ED506(H) การบริหารงานบุคคลากรในโรงเรียน (School and Personnel Administration)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ : Content
  บทนำ : Introduction
  บทที่ 1 :การบริหารงานบุคคล
  บทที่ 2 :การวางแผนกำลังคน
  บทที่ 3 :การกำหนดตำแหน่ง
  บทที่ 4 :การจำแนกตำแหน่ง
  บทที่ 5 : การสรรหาและการคัดเลือดบุคคล
  บทที่ 6 : การบรรจุและตำแหน่ง
  บทที่ 7 :การกำหนดเงินเดือน
  บทที่ 8 : การพัฒนาบุคลากร
  บทที่ 9 :การบรุงรักษาขวัญ
  บทที่10 : วินัยและการให้พ้นจากงาน
  บทที่11 : การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  บรรณานุกรม :Reference
  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ : Content
  บทนำ : Introduction
  บทที่ 1 :การบริหารงานบุคคล
  บทที่ 2 :การวางแผนกำลังคน
  บทที่ 3 :การกำหนดตำแหน่ง
  บทที่ 4 :การจำแนกตำแหน่ง
  บทที่ 5 : การสรรหาและการคัดเลือดบุคคล
  บทที่ 6 : การบรรจุและตำแหน่ง
  บทที่ 7 :การกำหนดเงินเดือน
  บทที่ 8 : การพัฒนาบุคลากร
  บทที่ 9 :การบรุงรักษาขวัญ
  บทที่10 : วินัยและการให้พ้นจากงาน
  บทที่11 : การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  บรรณานุกรม :Reference