รายวิชา ED506 การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียน (School and Personnel Administration)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บททั่วไป
  บทที่ 1 : การบริหารงานบุคคล
  บทที่ 1 : การบริหารงานบุคคล(ต่อ)
  บทที่ 1 : การบริหารงานบุคคล(ต่อ)
  บทที่ 2 : การวางแผนกำลังคน
  บทที่ 3 : การกำหนดตำแหน่ง
  บทที่ 3 : การกำหนดตำแหน่ง(ต่ิอ)
  บทที่ 4 : การจำแนกตำแหน่ง
  บทที่ 5 :การสรรหาและการคัดเลือกบุคคล
  บทที่ 6 :การบรรจุและการแต่งตั้ง
  บทที่ 6 : การบรรจุและการแต่งตั้ง(ต่อ)
  บทที่ 7 :การกำหนดเงินเดือน
  บทที่ 7 : การกำหนดเงินเดือน(ต่อ)
  บทที่ 8 : การพัฒนาบุคลากร
  บทที่ 8 :การพัฒนาบุคลากร(ต่อ)
  บทที่ 9 : การบำรุงรักษาขวัญ
  บทที่ 9 : การบำรุงรักษาขวัญ(ต่อ)
  บทที่10 :วินัยและการให้พ้นจากงาน
  บทที่11 :การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บททั่วไป
  บทที่ 1 : การบริหารงานบุคคล
  บทที่ 1 : การบริหารงานบุคคล(ต่อ)
  บทที่ 1 : การบริหารงานบุคคล(ต่อ)
  บทที่ 2 : การวางแผนกำลังคน
  บทที่ 3 : การกำหนดตำแหน่ง
  บทที่ 3 : การกำหนดตำแหน่ง(ต่ิอ)
  บทที่ 4 : การจำแนกตำแหน่ง
  บทที่ 5 :การสรรหาและการคัดเลือกบุคคล
  บทที่ 6 :การบรรจุและการแต่งตั้ง
  บทที่ 6 : การบรรจุและการแต่งตั้ง(ต่อ)
  บทที่ 7 :การกำหนดเงินเดือน
  บทที่ 7 : การกำหนดเงินเดือน(ต่อ)
  บทที่ 8 : การพัฒนาบุคลากร
  บทที่ 8 :การพัฒนาบุคลากร(ต่อ)
  บทที่ 9 : การบำรุงรักษาขวัญ
  บทที่ 9 : การบำรุงรักษาขวัญ(ต่อ)
  บทที่10 :วินัยและการให้พ้นจากงาน
  บทที่11 :การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม