รายวิชา ED332 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 2 (Teaching Behavior in English 2)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : แนวความคิดการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
  บทที่ 2 : การสอนคำศัพท์
  บทที่ 3 : การสอนไวยกรณ์
  บทที่ 4 : การสอน ฟัง - พูด
  บทที่ 5 : การสอนอ่าน
  บทที่ 6 : การสอนเขียน
  บทที่ 7 : สื่อการสอนภาษาอังกฤษ
  บทที่ 7 : สื่อการสอนภาษาอังกฤษ(ต่อ)
  บทที่ 8 : การประเมินผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
  บทที่ 8 : การประเมินผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ(ต่อ)
  บทที่ 9 : การวางแผนการสอน
  ภาคผนวก :Supplement
  หนังสืออ้างอิง
  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : แนวความคิดการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
  บทที่ 2 : การสอนคำศัพท์
  บทที่ 3 : การสอนไวยกรณ์
  บทที่ 4 : การสอน ฟัง - พูด
  บทที่ 5 : การสอนอ่าน
  บทที่ 6 : การสอนเขียน
  บทที่ 7 : สื่อการสอนภาษาอังกฤษ
  บทที่ 7 : สื่อการสอนภาษาอังกฤษ(ต่อ)
  บทที่ 8 : การประเมินผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
  บทที่ 8 : การประเมินผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ(ต่อ)
  บทที่ 9 : การวางแผนการสอน
  ภาคผนวก :Supplement
  หนังสืออ้างอิง