รายวิชา ED505 การเงินโรงเรียน (School Finance)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ...ความสำคัญของวิชาการเงินโรงเรียน
  บทที่ 2 :การบริหารการเงินของโรงเรียน
  บทที่ 3 : เงินงบประมาณแผ่นดิน
  บทที่ 3 : เงินงบประมาณแผ่นดิน(ต่อ)
  บทที่ 3 : เงินงบประมาณแผ่นดิน(ต่อ)
  บทที่ 4 : เงินนอกงบประมาณ
  บทที่ 4 : เงินนอกงบประมาณ(ต่อ)
  บทที่ 4 :เงินนอกงบประมาณ(ต่อ)
  บทที่ 6 :ธรรมชาติของการเรียนรู้
  บทที่ 5 :การจัดทำงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณโรงเรียน
  บทที่ 6 :ระบบบัญชีของรัฐบาลและการทำบัญชีของโรงเรียน
  บทที่ 7 : การจ้างและการพัสดุ
  บทที่ 7 : การจ้างและการพัสดุ(ต่อ)
  บทที่ 8 :บำเหน็จ บำนาญ
  บทที่ 9 : ภาษีเงินได้หัก ณที่จ่าย
  บทที่ 9 : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย(ต่อ)
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ...ความสำคัญของวิชาการเงินโรงเรียน
  บทที่ 2 :การบริหารการเงินของโรงเรียน
  บทที่ 3 : เงินงบประมาณแผ่นดิน
  บทที่ 3 : เงินงบประมาณแผ่นดิน(ต่อ)
  บทที่ 3 : เงินงบประมาณแผ่นดิน(ต่อ)
  บทที่ 4 : เงินนอกงบประมาณ
  บทที่ 4 : เงินนอกงบประมาณ(ต่อ)
  บทที่ 4 :เงินนอกงบประมาณ(ต่อ)
  บทที่ 6 :ธรรมชาติของการเรียนรู้
  บทที่ 5 :การจัดทำงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณโรงเรียน
  บทที่ 6 :ระบบบัญชีของรัฐบาลและการทำบัญชีของโรงเรียน
  บทที่ 7 : การจ้างและการพัสดุ
  บทที่ 7 : การจ้างและการพัสดุ(ต่อ)
  บทที่ 8 :บำเหน็จ บำนาญ
  บทที่ 9 : ภาษีเงินได้หัก ณที่จ่าย
  บทที่ 9 : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย(ต่อ)
  บรรณานุกรม : Reference