รายวิชา ED372 พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ 2 (Teaching Behavior in Science 2)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเป็นครูวิทยาศาสตร์
  บทที่ 2 : วิทยาศาสตร์ศึกษา
  บทที่ 3 : ทักษะการนำเข้าสู่บทเรียนและการสรุปสัมพันธ์
  บทที่ 3 : ทักษะการนำเข้าสู่บทเรียนและการสรุปสัมพันธ์(ต่อ)
  บทที่ 4 :การใช้คำถาม
  บทที่ 4 :การใช้คำถาม(ต่อ)
  บทที่ 5 :การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
  บทที่ 6 : การแก้ปัญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
  บทที่ 7 : เจตคติทางวิทยาศาสตร์
  บทที่ 8 : การวางแผนและการทำบันทึกเตรียมการสอน
  บทที่ 8 : การวางแผนและการทำบันทึกเตรียมการสอน(ต่อ)
  บทที่ 9 :การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน...
  บทที่ 9 : การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน...(ต่อ)
  บทที่10 : การสอนซ่อมเสริมวิชาวิทยาศาสตร์...
  ภาคผนวก :Supplement
  บรรณานุกรม :Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเป็นครูวิทยาศาสตร์
  บทที่ 2 : วิทยาศาสตร์ศึกษา
  บทที่ 3 : ทักษะการนำเข้าสู่บทเรียนและการสรุปสัมพันธ์
  บทที่ 3 : ทักษะการนำเข้าสู่บทเรียนและการสรุปสัมพันธ์(ต่อ)
  บทที่ 4 :การใช้คำถาม
  บทที่ 4 :การใช้คำถาม(ต่อ)
  บทที่ 5 :การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
  บทที่ 6 : การแก้ปัญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
  บทที่ 7 : เจตคติทางวิทยาศาสตร์
  บทที่ 8 : การวางแผนและการทำบันทึกเตรียมการสอน
  บทที่ 8 : การวางแผนและการทำบันทึกเตรียมการสอน(ต่อ)
  บทที่ 9 :การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน...
  บทที่ 9 : การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน...(ต่อ)
  บทที่10 : การสอนซ่อมเสริมวิชาวิทยาศาสตร์...
  ภาคผนวก :Supplement
  บรรณานุกรม :Reference