รายวิชา ED320 การสอนภาษาฝรั่งเศสในระดับมัธยมศึกษา (Teaching French in Secondary Schools)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : ภาษาศาสตร์กับการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส
  บทที่ 3 : การสอนทักษะต่าง ๆ
  บทที่ 4 : การวางแผนการสอน
  บทที่ 5 : การผลิตและการเลือกใช้สื่อการสอน
  บทที่ 6 : การวิเคราะห์หนังสือแบบเรียนและหนังสืออ่านประกอบ
  บทที่ 7 : การวัดและประเมินผล
  บทที่ 8 : ปัญหาในการสอนภาษาฝรั่งเศสและการแก้ปัญหา
  บทที่ 9 : บทสรุป
  บรรณานุกรม:Reference
  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : ภาษาศาสตร์กับการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส
  บทที่ 3 : การสอนทักษะต่าง ๆ
  บทที่ 4 : การวางแผนการสอน
  บทที่ 5 : การผลิตและการเลือกใช้สื่อการสอน
  บทที่ 6 : การวิเคราะห์หนังสือแบบเรียนและหนังสืออ่านประกอบ
  บทที่ 7 : การวัดและประเมินผล
  บทที่ 8 : ปัญหาในการสอนภาษาฝรั่งเศสและการแก้ปัญหา
  บทที่ 9 : บทสรุป
  บรรณานุกรม:Reference