รายวิชา ED341(S) พฤติกรรมการสอนวิชาประวัติศาสตร์ (TEACHING BEHAVIOR IN HISTORY)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  แผนการบรรยาย
  บทที่ 1 : ธรรมชาติของวิชาประวัติศาสตร์
  การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียนประวัติศาสตร์(ต่อ)บทที่ 2 :จุดมุ่งหมายและขอบเขตของการเรียนการสอน...
  บทที่ 3 :การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียนประวัติศาสตร์
  บทที่ 3 :การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียนประวัติศาสตร์(ต่อ)
  บทที่ 4 :หลักการและทฤษฎีจิตวิทยาเพื่อการเรียนการสอน
  บทที่ 4 :หลักการและทฤษฎีจิตวิทยาเพื่อการเรียนการสอน(ต่อ)
  บทที่ 4 :(ต่อ)
  บทที่ 4 : (ต่อ)
  บทที่ 5 : หลักการสอน
  บทที่ 6 :เทคนิคและวิธีการสอนประวัติศาสตร
  บทที่ 6 :เทคนิคและวิธีการสอนประวัติศาสตร์(ต่อ)
  บรรณานุกรม:Reference
  บทที่ 7 :หลักการวัดผลและประเมินผล
  บทที่ 7 : หลักการวัดผลและประเมินผล(ต่อ)
  บทที่ 7 : (ต่อ)
  บทที่ 7 :(ต่อ)
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  แผนการบรรยาย
  บทที่ 1 : ธรรมชาติของวิชาประวัติศาสตร์
  การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียนประวัติศาสตร์(ต่อ)บทที่ 2 :จุดมุ่งหมายและขอบเขตของการเรียนการสอน...
  บทที่ 3 :การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียนประวัติศาสตร์
  บทที่ 3 :การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียนประวัติศาสตร์(ต่อ)
  บทที่ 4 :หลักการและทฤษฎีจิตวิทยาเพื่อการเรียนการสอน
  บทที่ 4 :หลักการและทฤษฎีจิตวิทยาเพื่อการเรียนการสอน(ต่อ)
  บทที่ 4 :(ต่อ)
  บทที่ 4 : (ต่อ)
  บทที่ 5 : หลักการสอน
  บทที่ 6 :เทคนิคและวิธีการสอนประวัติศาสตร
  บทที่ 6 :เทคนิคและวิธีการสอนประวัติศาสตร์(ต่อ)
  บรรณานุกรม:Reference
  บทที่ 7 :หลักการวัดผลและประเมินผล
  บทที่ 7 : หลักการวัดผลและประเมินผล(ต่อ)
  บทที่ 7 : (ต่อ)
  บทที่ 7 :(ต่อ)