รายวิชา ED341 พฤติกรรมการสอนประวัติศาสตร์ 1 (Teaching Behavior in History 1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  แก้คำผิด ED 341
  ครุพจน์
  บทที่ 1 : ปฐมนิเทศการเรียนการสอนและธรรมชาติ...
  บทที่ 1 : ปฐมนิเทศการเรียนการสอนและธรรมชาติ...(ต่อ)
  บทที่ 2 : ความหมายและกระบวนการเรียน...
  บทที่ 3 : ขอบเขต จุดมุ่งหมาย และประวัติ...
  บทที่ 3 : ขอบเขต จุดมุ่งหมาย และประวัติ...(ต่อ)
  บทที่ 4 : ปรัชญาการศึกษาและปรัชญาประวัติศาสตร์
  บทที่ 5 : การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียน...
  บทที่ 5 : การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียน...(ต่อ)
  บทที่ 5 : การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียน...(ต่อ)
  บทที่ 6 :สัมมนาเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการสอน
  บทที่ 6 : สัมมนาเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการสอน(ต่อ)
  บทที่ 7 :ทฤษฎี และหลักการทางจิตวิทยา...
  บทที่ 7 :ทฤษฎี และหลักการทางจิตวิทยา...(ต่อ)
  บทที่8 : หลักการและวิธีสอนประวัติศาสตร์
  บทที่ 8 :หลักการและวิธีสอนประวัติศาสตร์(ต่อ)
  บทที่ 9 :เทคนิคและกลวิธีสอนประวัติศาสตร์แบบต่างๆ
  บทที่ 9 : เทคนิคและกลวิธีสอนประวัติศาสตร์แบบต่างๆ(ต่อ)
  บทที่ 9 :เทคนิคและกลวิธีสอนประวัติศาสตร์แบบต่างๆ(ต่อ)
  ภาคผนวก:Supplement
  บรรณานุกรม :Reference
  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  แก้คำผิด ED 341
  ครุพจน์
  บทที่ 1 : ปฐมนิเทศการเรียนการสอนและธรรมชาติ...
  บทที่ 1 : ปฐมนิเทศการเรียนการสอนและธรรมชาติ...(ต่อ)
  บทที่ 2 : ความหมายและกระบวนการเรียน...
  บทที่ 3 : ขอบเขต จุดมุ่งหมาย และประวัติ...
  บทที่ 3 : ขอบเขต จุดมุ่งหมาย และประวัติ...(ต่อ)
  บทที่ 4 : ปรัชญาการศึกษาและปรัชญาประวัติศาสตร์
  บทที่ 5 : การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียน...
  บทที่ 5 : การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียน...(ต่อ)
  บทที่ 5 : การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียน...(ต่อ)
  บทที่ 6 :สัมมนาเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการสอน
  บทที่ 6 : สัมมนาเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการสอน(ต่อ)
  บทที่ 7 :ทฤษฎี และหลักการทางจิตวิทยา...
  บทที่ 7 :ทฤษฎี และหลักการทางจิตวิทยา...(ต่อ)
  บทที่8 : หลักการและวิธีสอนประวัติศาสตร์
  บทที่ 8 :หลักการและวิธีสอนประวัติศาสตร์(ต่อ)
  บทที่ 9 :เทคนิคและกลวิธีสอนประวัติศาสตร์แบบต่างๆ
  บทที่ 9 : เทคนิคและกลวิธีสอนประวัติศาสตร์แบบต่างๆ(ต่อ)
  บทที่ 9 :เทคนิคและกลวิธีสอนประวัติศาสตร์แบบต่างๆ(ต่อ)
  ภาคผนวก:Supplement
  บรรณานุกรม :Reference