รายวิชา ED408(H) การบริหารกิจการนักเรียน (Student Personnel Administration)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : ความหมายและความสำคัญของการบริหารกิจการนักเรียน
  บทที่ 2 : การรับนักเรียนเข้าเรียนและการโอนย้าย
  บทที่ 3 : การจัดทำระเบียนนักเรียน
  บทที่ 4 : การบริหารเกี่ยวกับระเบียบวินัย
  บทที่ 5 : การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน
  บทที่ 6 : การจัดบริการสุขภาพสุขอนามัยในโรงเรียน
  บทที่ 7 : การจัดบริการสงเคราะห์และสวัสดิการนักเรียน
  บทที่ 8 : การจัดกิจกรรมนักเรียน
  บทที่ 9 : การจัดองค์การและการบริหารกิจกรรมนักเรียน
  บทที่ 9 : การจัดองค์การและการบริหารกิจกรรมนักเรียน(ต่อ)
  บทที่10 : แนวนโยบายของรัฐในการจัดกิจกรรมนักเรียน
  บทที่11 : การจัดกิจกรรมเสริมการสอน
  บทที่12 : ปัญหาและการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับนักเรียน
  บรรณานุกรม :Reference
  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : ความหมายและความสำคัญของการบริหารกิจการนักเรียน
  บทที่ 2 : การรับนักเรียนเข้าเรียนและการโอนย้าย
  บทที่ 3 : การจัดทำระเบียนนักเรียน
  บทที่ 4 : การบริหารเกี่ยวกับระเบียบวินัย
  บทที่ 5 : การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน
  บทที่ 6 : การจัดบริการสุขภาพสุขอนามัยในโรงเรียน
  บทที่ 7 : การจัดบริการสงเคราะห์และสวัสดิการนักเรียน
  บทที่ 8 : การจัดกิจกรรมนักเรียน
  บทที่ 9 : การจัดองค์การและการบริหารกิจกรรมนักเรียน
  บทที่ 9 : การจัดองค์การและการบริหารกิจกรรมนักเรียน(ต่อ)
  บทที่10 : แนวนโยบายของรัฐในการจัดกิจกรรมนักเรียน
  บทที่11 : การจัดกิจกรรมเสริมการสอน
  บทที่12 : ปัญหาและการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับนักเรียน
  บรรณานุกรม :Reference