รายวิชา ED315 การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา (Teaching Mathematics in Secondary School)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : คณิตศาสตร์
  บทที่ 2 : จิตวิทยา
  บทที่ 3 :ทฤษฎีการสอนและ Concept...
  บทที่ 4 : วิธีการสอนคณิตศาตร์
  บทที่ 4 : วิธีการสอนคณิตศาตร์(ต่อ)
  บทที่ 5 : หลักการสอนคณิตศาสตร์
  บทที่ 6 : การสอนแก้ปัญหาและรูปแบบ...
  บทที่ 7 : การวัดผลการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
  บทที่ 8 : ปัญหาการสอนคณิตศาตร์
  บรรณานุกรม :Reference
  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : คณิตศาสตร์
  บทที่ 2 : จิตวิทยา
  บทที่ 3 :ทฤษฎีการสอนและ Concept...
  บทที่ 4 : วิธีการสอนคณิตศาตร์
  บทที่ 4 : วิธีการสอนคณิตศาตร์(ต่อ)
  บทที่ 5 : หลักการสอนคณิตศาสตร์
  บทที่ 6 : การสอนแก้ปัญหาและรูปแบบ...
  บทที่ 7 : การวัดผลการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
  บทที่ 8 : ปัญหาการสอนคณิตศาตร์
  บรรณานุกรม :Reference