รายวิชา ED381(S) พฤติกรรมการสอนวิชาภูมิศาสตร์ (1)(หลักวิชาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ) (-)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : Introduction
  บทที่ 1 : โครงสร้างและประชากรของโลก
  บทที่ 2 :การตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของประชากร
  บทที่ 3 : ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับลักษณะภูมิศาสตร์..
  บทที่ 4 :ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับทรัพยากร...
  บทที่ 5 : การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ...
  บทที่ 6 :การประกอบอาชีพเกษตรกรรม
  บทที่ 7 :การเลี้ยงสัตว์การประมง และการทำป่าไม้...
  บทที่ 8 : การทำเหมืองแร่
  บทที่ 8 :การทำเหมืองแร่(ต่อ)
  บทที่ 9 : การอุตสาหกรรม
  บทที่ 9 : การอุตสาหกรรม(ต่อ)
  บทที่10 :ธุรกิจการค้าหรือการพาณิชย์
  บทที่11 :การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร
  บทที่12 :การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของโลกที่พัฒนาแล้ว
  บทที่13 :การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของสังคมนิยม
  บทที่14 :การรวมลุ่มทางเสรษฐกิจของโลกที่กำลังพัฒนา
  บทที่15 :ปัญหาทางเศรษกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน...
  ภาคผนวก:Supplement
  ภาคผนวก :Supplement(ต่อ)
  บรรณานุกรม :Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : Introduction
  บทที่ 1 : โครงสร้างและประชากรของโลก
  บทที่ 2 :การตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของประชากร
  บทที่ 3 : ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับลักษณะภูมิศาสตร์..
  บทที่ 4 :ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับทรัพยากร...
  บทที่ 5 : การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ...
  บทที่ 6 :การประกอบอาชีพเกษตรกรรม
  บทที่ 7 :การเลี้ยงสัตว์การประมง และการทำป่าไม้...
  บทที่ 8 : การทำเหมืองแร่
  บทที่ 8 :การทำเหมืองแร่(ต่อ)
  บทที่ 9 : การอุตสาหกรรม
  บทที่ 9 : การอุตสาหกรรม(ต่อ)
  บทที่10 :ธุรกิจการค้าหรือการพาณิชย์
  บทที่11 :การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร
  บทที่12 :การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของโลกที่พัฒนาแล้ว
  บทที่13 :การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของสังคมนิยม
  บทที่14 :การรวมลุ่มทางเสรษฐกิจของโลกที่กำลังพัฒนา
  บทที่15 :ปัญหาทางเศรษกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน...
  ภาคผนวก:Supplement
  ภาคผนวก :Supplement(ต่อ)
  บรรณานุกรม :Reference