รายวิชา ED หลักการอ้างอิงเชิงวิชาการ (Academic References Principles)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : การเขียนเชิงอรรถและบรรณานุกรม...
  บทที่ 3 : การอ้างอิงแบบ APA
  บทที่ 3 : การอ้างอิงแบบ APA(ต่อ)
  บทที่ 4 :รูปแบบของการวิจัย
  บทที่ 5 :การวางแผนการวิจัย
  บทที่ 6 : การเสนอรายงานการวิจัย
  บทที่ 6 : การเสนอรายงานการวิจัย(ต่อ)
  บทที่ 6 :การเสนอรายงานการวิจัย(ต่อ)
  ภาคผนวก :Supplement
  ภาคผนวก :Supplement(ต่อ)
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : การเขียนเชิงอรรถและบรรณานุกรม...
  บทที่ 3 : การอ้างอิงแบบ APA
  บทที่ 3 : การอ้างอิงแบบ APA(ต่อ)
  บทที่ 4 :รูปแบบของการวิจัย
  บทที่ 5 :การวางแผนการวิจัย
  บทที่ 6 : การเสนอรายงานการวิจัย
  บทที่ 6 : การเสนอรายงานการวิจัย(ต่อ)
  บทที่ 6 :การเสนอรายงานการวิจัย(ต่อ)
  ภาคผนวก :Supplement
  ภาคผนวก :Supplement(ต่อ)