รายวิชา ED506(S) การบริหารงานบุคลกรในโรงเรียน (School and Personnel Administration)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : การนิเทศการศึกษา
  บทที่ 1 : การนิเทศการศึกษา(ต่อ)
  บทที่ 2 :การบริหารการศึกษา
  บทที่ 3 :การประชาสัมพันธ
  บทที่ 4 : ปัญหาที่น่าสนใจ
  บรรณานุกรม :Reference
  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : การนิเทศการศึกษา
  บทที่ 1 : การนิเทศการศึกษา(ต่อ)
  บทที่ 2 :การบริหารการศึกษา
  บทที่ 3 :การประชาสัมพันธ
  บทที่ 4 : ปัญหาที่น่าสนใจ
  บรรณานุกรม :Reference