รายวิชา ED363 การสอนสถิติในระดับมัธยมศึกษา (Teaching Statistics in Secondary Schools)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : สถิติในหลักสูตรในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา
  บทที่ 2 : สถิติในหลักสูตรในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา(ต่อ)
  บทที่ 3 : หลักสูตรและแบบเรียนสถิติในระดับมัธยมศึกษา
  บทที่ 4 : เทคนิคและวิธีการสอนสถิติ
  บทที่ 4 : เทคนิคและวิธีการสอนสถิติ(ต่อ)
  บทที่ 6 : สื่อการสอนสถิติ
  บทที่ 7 : การวัดผลและการประเมินผล
  บทที่ 8 : การทำแผนการสอนวิชาสถิติ
  บทที่ 9 : ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา
  ภาคผนวก :Supplement
  ภาคผนวก :Supplement(ต่อ)
  บรรณานุกรม :Reference
  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : สถิติในหลักสูตรในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา
  บทที่ 2 : สถิติในหลักสูตรในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา(ต่อ)
  บทที่ 3 : หลักสูตรและแบบเรียนสถิติในระดับมัธยมศึกษา
  บทที่ 4 : เทคนิคและวิธีการสอนสถิติ
  บทที่ 4 : เทคนิคและวิธีการสอนสถิติ(ต่อ)
  บทที่ 6 : สื่อการสอนสถิติ
  บทที่ 7 : การวัดผลและการประเมินผล
  บทที่ 8 : การทำแผนการสอนวิชาสถิติ
  บทที่ 9 : ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา
  ภาคผนวก :Supplement
  ภาคผนวก :Supplement(ต่อ)
  บรรณานุกรม :Reference