รหัสวิชา รายละเอียด
 
  TL216(49)
อ่านกันเถอะ...
การอ่านบทประพันธ์และเพลงพื้นบ้าน 3 หน่วย
(Reading Rhymes and Folk Songs)
-
  TL216(49)
อ่านกันเถอะ...
การอ่านบทประพันธ์และเพลงพื้นบ้าน 3 หน่วย
(Reading Rhymes and Folk Songs)
-
  TL224
อ่านกันเถอะ...
การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ 3 หน่วย
(Developing the Curriculum of English)
ศึกษา ความหมายและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร เป็นแนวทางสำหรับดำเนินการ
  TL224
อ่านกันเถอะ...
การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ 3 หน่วย
(Developing the Curriculum of English)
ศึกษา ความหมายและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร เป็นแนวทางสำหรับดำเนินการ
  TL303
อ่านกันเถอะ...
การจัดกิจกรรมกลุ่มในโรงเรียน 3 หน่วย
(Group Activities in School)
ศึกษาความหมายและทฤษฎีของกระบวน การกลุ่ม การฝึกกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มสร้างคุณภาพและการทำงานกลุ่มในรูปแบบต่าง ๆ การนำความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการกลุ่มไปใช้ในการจัดกิจกรรมกลุ่มสำหรับนักเรียนในโรงเรียน เพื่อช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านสังคม มีทักษะในการทำงานเป็นทีม มีความสามารถเป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดี
  TL303
อ่านกันเถอะ...
การจัดกิจกรรมกลุ่มในโรงเรียน 3 หน่วย
(Group Activities in School)
ศึกษาความหมายและทฤษฎีของกระบวน การกลุ่ม การฝึกกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มสร้างคุณภาพและการทำงานกลุ่มในรูปแบบต่าง ๆ การนำความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการกลุ่มไปใช้ในการจัดกิจกรรมกลุ่มสำหรับนักเรียนในโรงเรียน เพื่อช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านสังคม มีทักษะในการทำงานเป็นทีม มีความสามารถเป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดี
  TL304
อ่านกันเถอะ...
การสอนเด็กพิเศษ 3 หน่วย
(Teaching Special Children)
ศึกษาความหมายและลักษณะของเด็กพิเศษประเภทต่าง ๆ ตลอดจนกระทบของลักษณะพิเศษที่มีต่อเด็กและครอบครัว ปรัชญา หลักการ และจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กพิเศษ จิตวิทยาสำหรับครูสอนเด็กพิเศษ ลักษณะของหลักสูตรและการวางแผนการสอนเด็กพิเศษ การเลือกใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน การจัดกิจกรรม และสื่อการสอนให้เหมาะสมสำหรับเด็กพิเศษแต่ละประเภทการจัดบรรยากาศในการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
  TL304
อ่านกันเถอะ...
การสอนเด็กพิเศษ 3 หน่วย
(Teaching Special Children)
ศึกษาความหมายและลักษณะของเด็กพิเศษประเภทต่าง ๆ ตลอดจนกระทบของลักษณะพิเศษที่มีต่อเด็กและครอบครัว ปรัชญา หลักการ และจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กพิเศษ จิตวิทยาสำหรับครูสอนเด็กพิเศษ ลักษณะของหลักสูตรและการวางแผนการสอนเด็กพิเศษ การเลือกใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน การจัดกิจกรรม และสื่อการสอนให้เหมาะสมสำหรับเด็กพิเศษแต่ละประเภทการจัดบรรยากาศในการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
  TL304(47)
อ่านกันเถอะ...
การสอนเด็กพิเศษ 3 หน่วย
(Teaching Special Children)
-
  TL304(47)
อ่านกันเถอะ...
การสอนเด็กพิเศษ 3 หน่วย
(Teaching Special Children)
-
  TL304(51)
อ่านกันเถอะ...
การสอนเด็กพิเศษ 3 หน่วย
(TEACHING SPECIAL CHILDREN)
ศึกษา ความบกพร่องของเด็กทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา การสื่อสารและพฤติกรรม ของเด็ก
  TL304(51)
อ่านกันเถอะ...
การสอนเด็กพิเศษ 3 หน่วย
(TEACHING SPECIAL CHILDREN)
ศึกษา ความบกพร่องของเด็กทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา การสื่อสารและพฤติกรรม ของเด็ก
  TL316(47)
อ่านกันเถอะ...
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 3 หน่วย
(Learning Activities in Thai Teaching)
-
  TL316(47)
อ่านกันเถอะ...
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 3 หน่วย
(Learning Activities in Thai Teaching)
-
  TL316(51)
อ่านกันเถอะ...
การตัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 3 หน่วย
(Learning Activities in Thai Teaching)
ศึกษา บุคคลสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่ตองมีผู้สอน เพราะผู้สอนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
  TL316(51)
อ่านกันเถอะ...
การตัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 3 หน่วย
(Learning Activities in Thai Teaching)
ศึกษา บุคคลสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่ตองมีผู้สอน เพราะผู้สอนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
  TL323
อ่านกันเถอะ...
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ 3 หน่วย
(Teaching of English)
ศึกษาความสำคัญ ปรัชญาและจุดมุ่งหมายของวิชาภาษาอังกฤษ จิตวิทยาสำหรับครูภาษาอังกฤษ วิเคราะห์หลักสูตรและเอกสารหลักสูตร การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ การเสือกใช้วิธีสอน เทคนิคการสอนและทักษะการสอน การใช้สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ การวางแผนการสอน การทำโครงการสอน การวัดประเมินผลการเรียนการสอน การทดลองสอน และการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
  TL323
อ่านกันเถอะ...
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ 3 หน่วย
(Teaching of English)
ศึกษาความสำคัญ ปรัชญาและจุดมุ่งหมายของวิชาภาษาอังกฤษ จิตวิทยาสำหรับครูภาษาอังกฤษ วิเคราะห์หลักสูตรและเอกสารหลักสูตร การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ การเสือกใช้วิธีสอน เทคนิคการสอนและทักษะการสอน การใช้สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ การวางแผนการสอน การทำโครงการสอน การวัดประเมินผลการเรียนการสอน การทดลองสอน และการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
  TL324
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการสอนฟังและพูดภาษาอังกฤษก่อนการฝึกสอน 3 หน่วย
(Pre- student Teaching Workshop in Teaching English Listening and Speaking Skills)
ฝึกทักษะการฟังและพูดด้วยเทคนิคต่าง ๆ ก่อนการฝึกสอน เพื่อนำไปใช้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
  TL324
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการสอนฟังและพูดภาษาอังกฤษก่อนการฝึกสอน 3 หน่วย
(Pre- student Teaching Workshop in Teaching English Listening and Speaking Skills)
ฝึกทักษะการฟังและพูดด้วยเทคนิคต่าง ๆ ก่อนการฝึกสอน เพื่อนำไปใช้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
  TL324(51)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการสอนฟังและพูดภาษาอังกฤษก่อนการฝึกสอน 3 หน่วย
(Per-stuent teaching workshop in teaching english listening and speaking skills)
ศึกษา ทักษะการฟังการพูด มักจะเป็นทักษะที่ได้รับการฝึกไม่เพียงพอในโรงเรียนมัธยมในประเทศไทย
  TL324(51)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการสอนฟังและพูดภาษาอังกฤษก่อนการฝึกสอน 3 หน่วย
(Per-stuent teaching workshop in teaching english listening and speaking skills)
ศึกษา ทักษะการฟังการพูด มักจะเป็นทักษะที่ได้รับการฝึกไม่เพียงพอในโรงเรียนมัธยมในประเทศไทย
  TL325(46)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษก่อนการฝึกงาน 3 หน่วย
(Pre-student Teaching Workshop in Teaching English Reading and Writimg Skills)
-
  TL325(46)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษก่อนการฝึกงาน 3 หน่วย
(Pre-student Teaching Workshop in Teaching English Reading and Writimg Skills)
-
  TL333(51)
อ่านกันเถอะ...
การสอนสังคมศึกษา 3 หน่วย
(TEACHING SOCIALS STUDIES)
การสอนสังคมศึกษา
  TL333(51)
อ่านกันเถอะ...
การสอนสังคมศึกษา 3 หน่วย
(TEACHING SOCIALS STUDIES)
การสอนสังคมศึกษา
  TL334
อ่านกันเถอะ...
การสอนเพื่อพัฒนาค่านิยมและจริยธรรม 3 หน่วย
(Teaching for values and Moral Development)
ศึกษาความหมายและความสำคัญของค่านิยมและจริยธรรม ปัจจัยที่มีต่อค่านิยมและจริยธรรม การปลูกฝัง การเสริมสร้างค่านิยมและจริยธรรม การสอนค่านิยมและจริยธรรมตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนค่านิยมและจริยธรรม
  TL334
อ่านกันเถอะ...
การสอนเพื่อพัฒนาค่านิยมและจริยธรรม 3 หน่วย
(Teaching for values and Moral Development)
ศึกษาความหมายและความสำคัญของค่านิยมและจริยธรรม ปัจจัยที่มีต่อค่านิยมและจริยธรรม การปลูกฝัง การเสริมสร้างค่านิยมและจริยธรรม การสอนค่านิยมและจริยธรรมตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนค่านิยมและจริยธรรม
  TL334(47)
อ่านกันเถอะ...
การสอนเพื่อพัฒนาค่านิยมและจริยธรรม 3 หน่วย
(Teaching for values and Moral Development)
-
  TL334(47)
อ่านกันเถอะ...
การสอนเพื่อพัฒนาค่านิยมและจริยธรรม 3 หน่วย
(Teaching for values and Moral Development)
-
  TL335
อ่านกันเถอะ...
การสอนประชากรศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 3 หน่วย
(Teaching Population Education in Secondary Level)
ศึกษาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับประชากรศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการการสอนวิชาประชากรศึกษาชั้นมัธยมศึกษา โดยวิเคราะห์จุดมุ่งหมาย เนื้อหาวิชา อุปกรณ์การสอน เทคนิควิธีสอน การวัดผลและประเมินผล
  TL335
อ่านกันเถอะ...
การสอนประชากรศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 3 หน่วย
(Teaching Population Education in Secondary Level)
ศึกษาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับประชากรศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการการสอนวิชาประชากรศึกษาชั้นมัธยมศึกษา โดยวิเคราะห์จุดมุ่งหมาย เนื้อหาวิชา อุปกรณ์การสอน เทคนิควิธีสอน การวัดผลและประเมินผล
  TL351
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิชาภูมิศาสตร์ 1 4 หน่วย
(Teaching Behavior in Geography 1)
ศึกษาธรรมชาติและลักษณะของวิชาภูมิศาสตร์ หลักสูตรและแบบเรียนภูมิศาสตร์จิตวิทยาที่นำมาใช้ในการสอนภูมิศาสตร์ วิธีสอนทั่วไป การพัฒนาคุณภาพ การคิดและความคิดรวบยอด จุดประสงค์การเรียนรู้ ฝึกทักษะการสอนขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่และงานของครู ฝึกสังเกตการสอนและช่วยงานครู
  TL351
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิชาภูมิศาสตร์ 1 4 หน่วย
(Teaching Behavior in Geography 1)
ศึกษาธรรมชาติและลักษณะของวิชาภูมิศาสตร์ หลักสูตรและแบบเรียนภูมิศาสตร์จิตวิทยาที่นำมาใช้ในการสอนภูมิศาสตร์ วิธีสอนทั่วไป การพัฒนาคุณภาพ การคิดและความคิดรวบยอด จุดประสงค์การเรียนรู้ ฝึกทักษะการสอนขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่และงานของครู ฝึกสังเกตการสอนและช่วยงานครู
  TL363
อ่านกันเถอะ...
การสอนวิชาคณิตศาสตร์ 3 หน่วย
(Teaching of Mathematics)
ศึกษาความสำคัญ ปรัชญาและจุดมุ่งหมายของวิชาคณิตศาสตร์ จิตวิทยาสำหรับครูคณิตศาสตร์ วิเคราะห์หลักสูตรและเอกสารหลักสูตร การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ การเลือกใช้วิธีสอน เทคนิคการสอนและทักษะการสอน การใช้สื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ การวางแผนการสอน การทำโครงการสอน การวัดประเมินผลการเรียนการสอน การทดลองสอน และการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
  TL363
อ่านกันเถอะ...
การสอนวิชาคณิตศาสตร์ 3 หน่วย
(Teaching of Mathematics)
ศึกษาความสำคัญ ปรัชญาและจุดมุ่งหมายของวิชาคณิตศาสตร์ จิตวิทยาสำหรับครูคณิตศาสตร์ วิเคราะห์หลักสูตรและเอกสารหลักสูตร การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ การเลือกใช้วิธีสอน เทคนิคการสอนและทักษะการสอน การใช้สื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ การวางแผนการสอน การทำโครงการสอน การวัดประเมินผลการเรียนการสอน การทดลองสอน และการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
  TL363(46)
อ่านกันเถอะ...
การสอนวิชาคณิตศาสตร์ 3 หน่วย
(Teaching of Mathematics)
-
  TL363(46)
อ่านกันเถอะ...
การสอนวิชาคณิตศาสตร์ 3 หน่วย
(Teaching of Mathematics)
-
  TL406(H)(41)
อ่านกันเถอะ...
สมุดปฏบัติการฝึกสอน - หน่วย
(Student Teaching)
-
  TL406(H)(41)
อ่านกันเถอะ...
สมุดปฏบัติการฝึกสอน - หน่วย
(Student Teaching)
-
  TL406(H)(43)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือการฝึกสอน - หน่วย
(Student Teaching)
-
  TL406(H)(43)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือการฝึกสอน - หน่วย
(Student Teaching)
-
  TL412(500)
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนภาษาไทย 2 3 หน่วย
(Teaching Bchavior in Thai 2)
ศึกษา รูปแบบการสอน วิธีสอน เทคนิคการสอนและการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ การวัดผลและประเมิลผล
  TL412(500)
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนภาษาไทย 2 3 หน่วย
(Teaching Bchavior in Thai 2)
ศึกษา รูปแบบการสอน วิธีสอน เทคนิคการสอนและการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ การวัดผลและประเมิลผล
  TL473(50)
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนเคมี 3 หน่วย
(Teaching Behavior Chemistry)
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรเคมี มาตรฐาน และสาระการเรียนรู้วิชาเคมี การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
  TL473(50)
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนเคมี 3 หน่วย
(Teaching Behavior Chemistry)
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรเคมี มาตรฐาน และสาระการเรียนรู้วิชาเคมี การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
  TL474
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนชีววิทยา 3 หน่วย
(TEACHING BEHAVIOR IN BIOLOGY)
เพื่อเป็นเอกสารประกอบการเรียนสำหรับนักศึกษาที่เรียนสาขาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกชีววิทยา ประกอบด้วยเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระชีววิทยาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่เรื่อง การจัดและการใช้ห้องปฏิบัติการชีววิทยา การวางแผนการจัดการเรียนรู้สาระชีววิทยา วิธีการจัดการเรียนรู้สาระชีววิทยา ทักษะในกระบวนการจัดการเรียนรู้สาระชีววิทยา การวัดและการประเมินผลสาระชีววิทยา และอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้สาระชีววิทยา
  TL474
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนชีววิทยา 3 หน่วย
(TEACHING BEHAVIOR IN BIOLOGY)
เพื่อเป็นเอกสารประกอบการเรียนสำหรับนักศึกษาที่เรียนสาขาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกชีววิทยา ประกอบด้วยเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระชีววิทยาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่เรื่อง การจัดและการใช้ห้องปฏิบัติการชีววิทยา การวางแผนการจัดการเรียนรู้สาระชีววิทยา วิธีการจัดการเรียนรู้สาระชีววิทยา ทักษะในกระบวนการจัดการเรียนรู้สาระชีววิทยา การวัดและการประเมินผลสาระชีววิทยา และอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้สาระชีววิทยา
  TL507(54)
อ่านกันเถอะ...
สัมมนาการสอน 2 3 หน่วย
(TEACHING SEMINAR 2)
สัมมนาการสอน 2
  TL507(54)
อ่านกันเถอะ...
สัมมนาการสอน 2 3 หน่วย
(TEACHING SEMINAR 2)
สัมมนาการสอน 2
  TL610
อ่านกันเถอะ...
การออกแบบการสอน - หน่วย
(Instructional Design)
-
  TL610
อ่านกันเถอะ...
การออกแบบการสอน - หน่วย
(Instructional Design)
-
  TL713(51)
อ่านกันเถอะ...
การนิเทศการสอน 3 หน่วย
(SUPERVISION OF INSTRUCTION)
ศึกษา ความรู้พื้นฐานของการนิเทศ กสนสอน เพื่อเสนอแนะแนวคิดให้ผู้ที่จะทำการนิเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใฝ่คว้า
  TL713(51)
อ่านกันเถอะ...
การนิเทศการสอน 3 หน่วย
(SUPERVISION OF INSTRUCTION)
ศึกษา ความรู้พื้นฐานของการนิเทศ กสนสอน เพื่อเสนอแนะแนวคิดให้ผู้ที่จะทำการนิเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใฝ่คว้า
  TL713(54)
อ่านกันเถอะ...
การนิเทศการสอน 3 หน่วย
(SUPERVISION OF INSTRUCTION)
การนิเทศการสอน
  TL713(54)
อ่านกันเถอะ...
การนิเทศการสอน 3 หน่วย
(SUPERVISION OF INSTRUCTION)
การนิเทศการสอน
  TL740
อ่านกันเถอะ...
เทคนิคการสอน - หน่วย
(Teaching Techniques)
-
  TL740
อ่านกันเถอะ...
เทคนิคการสอน - หน่วย
(Teaching Techniques)
-
  TL740(511)
อ่านกันเถอะ...
เทคนิคการสอน 3 หน่วย
(TEACHING TECHNIQUES)
ศึกษา การจัดทำแผนการเรียนรู้ ทักษะการสอนและทักษะอื่นที่จำเป็จของครู
  TL740(511)
อ่านกันเถอะ...
เทคนิคการสอน 3 หน่วย
(TEACHING TECHNIQUES)
ศึกษา การจัดทำแผนการเรียนรู้ ทักษะการสอนและทักษะอื่นที่จำเป็จของครู
  TL744
อ่านกันเถอะ...
การเขียนเอกสารวิชาการ - หน่วย
(Writing of Academic Printed Materials)
-
  TL744
อ่านกันเถอะ...
การเขียนเอกสารวิชาการ - หน่วย
(Writing of Academic Printed Materials)
-
  TL745
อ่านกันเถอะ...
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน - หน่วย
(Innovation and Technology for Teaching and Learning)
-
  TL745
อ่านกันเถอะ...
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน - หน่วย
(Innovation and Technology for Teaching and Learning)
-
  TL745(51)
อ่านกันเถอะ...
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน 3 หน่วย
(Innovation and Technology for Teaching and Learning)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน
  TL745(51)
อ่านกันเถอะ...
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน 3 หน่วย
(Innovation and Technology for Teaching and Learning)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน
  TL754
อ่านกันเถอะ...
การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ด้านหลังสูตรและการสอน - หน่วย
(Critical Reading in Curriculum and Instruction)
-
  TL754
อ่านกันเถอะ...
การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ด้านหลังสูตรและการสอน - หน่วย
(Critical Reading in Curriculum and Instruction)
-