รายวิชา TL507(54) สัมมนาการสอน 2 (TEACHING SEMINAR 2)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 มโนทัศน์ของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
  บทที่2 การระบุปัญหาแลการตั้งคำถามวิจัยในชั้นเรียน
  บทที่3 การเขียนความเป็นมาของปัญหาและการระบุตัวแปร
  บทที่4 แนวทางในการแก้ปัญหาในชั้นเรียน
  บทที่5 การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
  บทที่6 การเขียนรายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนอย่างเต็มรูปแบบ
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 มโนทัศน์ของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
  บทที่2 การระบุปัญหาแลการตั้งคำถามวิจัยในชั้นเรียน
  บทที่3 การเขียนความเป็นมาของปัญหาและการระบุตัวแปร
  บทที่4 แนวทางในการแก้ปัญหาในชั้นเรียน
  บทที่5 การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
  บทที่6 การเขียนรายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนอย่างเต็มรูปแบบ
  บรรณานุกรม