รายวิชา TL745 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน (Innovation and Technology for Teaching and Learning)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : นวัตกรรมทางการศึกษา
  บทที่ 2 : เทคโนโลยี (Teachnologe)
  บทที่ 3 : เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Teachnologe)
  บทที่ 4 : วิธีระบบ (System aproach)
  บทที่ 5 : การใช้วิธีระบบในการเรียนการสอน
  บทที่ 6 : สื่อการสอน
  บทที่ 7 : จิตวิทยาการศึกษากับนวัตกรรมและเทคดนโลยีทางการเรียนการสอน
  บทที่ 8 : กระบวนทัศน์ใหม่กับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการการสอน
  บทที่ 9 : วิธีสอนแบบนอกห้องเรียน (Outdoor Education)
  บทที่10 : การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
  บทที่11 : บทเรียนโปรแกรม (Programmed Instruction)
  บทที่12 : ชุดการสอน (Instructional Package)
  บทที่13 : ศูนย์การเรียน (Learn Center)
  บทที่14 : การสอนเป็นคณะ (Team Teaching)
  บทที่15 : คอมพิวเตอร์กับการเรียนการสอน
  บทที่16 : สถานภาพ ปัญหา และแนวโน้มการใช้นวัตรกรรม...
  บทที่17 : แนวทางการพัฒนาสื่อประสมเพื่อการศึกษา
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : นวัตกรรมทางการศึกษา
  บทที่ 2 : เทคโนโลยี (Teachnologe)
  บทที่ 3 : เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Teachnologe)
  บทที่ 4 : วิธีระบบ (System aproach)
  บทที่ 5 : การใช้วิธีระบบในการเรียนการสอน
  บทที่ 6 : สื่อการสอน
  บทที่ 7 : จิตวิทยาการศึกษากับนวัตกรรมและเทคดนโลยีทางการเรียนการสอน
  บทที่ 8 : กระบวนทัศน์ใหม่กับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการการสอน
  บทที่ 9 : วิธีสอนแบบนอกห้องเรียน (Outdoor Education)
  บทที่10 : การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
  บทที่11 : บทเรียนโปรแกรม (Programmed Instruction)
  บทที่12 : ชุดการสอน (Instructional Package)
  บทที่13 : ศูนย์การเรียน (Learn Center)
  บทที่14 : การสอนเป็นคณะ (Team Teaching)
  บทที่15 : คอมพิวเตอร์กับการเรียนการสอน
  บทที่16 : สถานภาพ ปัญหา และแนวโน้มการใช้นวัตรกรรม...
  บทที่17 : แนวทางการพัฒนาสื่อประสมเพื่อการศึกษา
  บรรณานุกรม