รายวิชา TL412(500) พฤติกรรมการสอนภาษาไทย 2 (Teaching Bchavior in Thai 2)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 บทนำ
  บทที่2 คำอธิบายรายวิชา
  บทที่3 หน่วยการเรียนรู้
  บทที่4 โครงการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้
  บทที่ การสอนหลักสูตรภาษาไทยและการใช้ภาษา
  บทที่6 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนภาษาไทย
  บทที่7 การวัดผลและประเมินผลการเรียนภาษาไทย
  บทที่8 การซ่อมเสริมและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
  บทที่9 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครู
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 บทนำ
  บทที่2 คำอธิบายรายวิชา
  บทที่3 หน่วยการเรียนรู้
  บทที่4 โครงการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้
  บทที่ การสอนหลักสูตรภาษาไทยและการใช้ภาษา
  บทที่6 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนภาษาไทย
  บทที่7 การวัดผลและประเมินผลการเรียนภาษาไทย
  บทที่8 การซ่อมเสริมและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
  บทที่9 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครู
  ภาคผนวก