รายวิชา TL316(47) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย (Learning Activities in Thai Teaching)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ความหมาย จุดประสงค์ และความสำคัญของการจัดกิจกรรม
  บทที่ 2 : หลักการและประเภทในการจัดกิจกรรม
  บทที่ 3 : การจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและความสามารถของผู้เรียน
  บทที่ 4 : การใช้เกมและการสร้างสถานการณ์จำลอง
  บทที่ 5 : การใช้บทเพลงและคำคล้องจอง
  บทที่ 6 : การแสดงบทบาทสมมุติ และการเล่านิทาน
  บทที่ 7 : ปริศนาคำทาย และผะหมี
  บทที่ 8 : การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย วิชาหลักภาษาไทย
  บทที่ 9 : การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยแบบบูรณาการ
  ปก
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ความหมาย จุดประสงค์ และความสำคัญของการจัดกิจกรรม
  บทที่ 2 : หลักการและประเภทในการจัดกิจกรรม
  บทที่ 3 : การจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและความสามารถของผู้เรียน
  บทที่ 4 : การใช้เกมและการสร้างสถานการณ์จำลอง
  บทที่ 5 : การใช้บทเพลงและคำคล้องจอง
  บทที่ 6 : การแสดงบทบาทสมมุติ และการเล่านิทาน
  บทที่ 7 : ปริศนาคำทาย และผะหมี
  บทที่ 8 : การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย วิชาหลักภาษาไทย
  บทที่ 9 : การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยแบบบูรณาการ