รายวิชา TL324 ปฏิบัติการสอนฟังและพูดภาษาอังกฤษก่อนการฝึกสอน (Pre- student Teaching Workshop in Teaching English Listening and Speaking Skills)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  ภาคที่1/บทที่ 1 : บทนำ
  - บทที่ 2 : ส่วนต่าง ๆ ของหน่วยเสียง
  - บทที่ 3 : คำที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียง
  - บทที่ 4 : เสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษ
  - บทที่ 5 : เสียงสระในภาษาอังกฤษ
  - บทที่ 6 : แบบฝึกหัดเพื่อฝึกทักษะการออกเสียง สระและพยัญชนะ..
  - บทที่ 6 : แบบฝึกหัดเพื่อฝึกทักษะการออกเสียง สระและพยัญชนะ...(ต่อ1)
  - บทที่ 6 : แบบฝึกหัดเพื่อฝึกทักษะการออกเสียง สระและพยัญชนะ...(ต่อ2)
  - บทที่ 7 : เสียงเน้นหนัก (Stress)
  - บทที่ 8 : Intonation
  ภาคที่2/ บทที่ 1 : วิธีสอน
  - บทที่ 2 : เทคนิคการสอนทักษะการฟัง
  - บทที่ 3 : เทคนิคการสอนทักษะในการพูด
  - บทที่ 4 : 1 เทคนิคการออกเสียง...การฝึกประสมสระในคำ
  - บทที่ 4 : 2 เทคนิคการออกเสียง...การฝึกหัดพุดในชีวิตประจำวัน
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  ภาคที่1/บทที่ 1 : บทนำ
  - บทที่ 2 : ส่วนต่าง ๆ ของหน่วยเสียง
  - บทที่ 3 : คำที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียง
  - บทที่ 4 : เสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษ
  - บทที่ 5 : เสียงสระในภาษาอังกฤษ
  - บทที่ 6 : แบบฝึกหัดเพื่อฝึกทักษะการออกเสียง สระและพยัญชนะ..
  - บทที่ 6 : แบบฝึกหัดเพื่อฝึกทักษะการออกเสียง สระและพยัญชนะ...(ต่อ1)
  - บทที่ 6 : แบบฝึกหัดเพื่อฝึกทักษะการออกเสียง สระและพยัญชนะ...(ต่อ2)
  - บทที่ 7 : เสียงเน้นหนัก (Stress)
  - บทที่ 8 : Intonation
  ภาคที่2/ บทที่ 1 : วิธีสอน
  - บทที่ 2 : เทคนิคการสอนทักษะการฟัง
  - บทที่ 3 : เทคนิคการสอนทักษะในการพูด
  - บทที่ 4 : 1 เทคนิคการออกเสียง...การฝึกประสมสระในคำ
  - บทที่ 4 : 2 เทคนิคการออกเสียง...การฝึกหัดพุดในชีวิตประจำวัน
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก