รายวิชา TL745(51) นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน (innovation and technology for teaching and learning)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 นวัตกรรมทางการศึกษา
  บทที่2 เทคโนโลยี (Technology)
  บทที่3 เทคโนโลยีการศึกษา
  บทที่4 วิธีระบบ
  บทที่5 การใช้วิธีระบบในการเรียนการสอน
  บทที่6 สื่อการสอน
  บทที่7 จิตวิทยาการศึกษากับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเรียนการสอน
  บทที่8 กระบวนทัศน์ใหม่กับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเรียนการสอน
  บทที่9 วิธีสอนแบบนอกห้องเรียน
  บทที่10 การเรียนแบบร่วมมือ
  บทที่11 บทเรียนโปรแกรม
  บทที่12 ชุดการสอน
  บทที่13 ศูนย์การเรียน
  บทที่14 การสอนเป็นคณะ
  บทที่15 คอมพิวเตอร์กับการเรียนการสอน
  บทที่16 สถานภาพ ปัญหา และแนวโน้มการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
  บทที่17 แนวทางการพัฒนาสื่อประสมเพื่อการศึกษา
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 นวัตกรรมทางการศึกษา
  บทที่2 เทคโนโลยี (Technology)
  บทที่3 เทคโนโลยีการศึกษา
  บทที่4 วิธีระบบ
  บทที่5 การใช้วิธีระบบในการเรียนการสอน
  บทที่6 สื่อการสอน
  บทที่7 จิตวิทยาการศึกษากับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเรียนการสอน
  บทที่8 กระบวนทัศน์ใหม่กับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเรียนการสอน
  บทที่9 วิธีสอนแบบนอกห้องเรียน
  บทที่10 การเรียนแบบร่วมมือ
  บทที่11 บทเรียนโปรแกรม
  บทที่12 ชุดการสอน
  บทที่13 ศูนย์การเรียน
  บทที่14 การสอนเป็นคณะ
  บทที่15 คอมพิวเตอร์กับการเรียนการสอน
  บทที่16 สถานภาพ ปัญหา และแนวโน้มการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
  บทที่17 แนวทางการพัฒนาสื่อประสมเพื่อการศึกษา